RÅ 1994 not 258

Ansökan av Abdelhadi S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd

Not 258. Ansökan av Abdelhadi S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd. - Sedan Abdelhadi S., som den

28 september 1991 ingått äktenskap med en svensk kvinna,

erhållit uppehålls- och arbetstillstånd för tiden den

9 juni - den 8 december 1992, reste han in i Sverige den

10 juli 1992. Den 17 februari 1993 upplöstes äktenskapet

genom äktenskapsskillnad. Den 9 mars 1993 ansökte

Abdelhadi S. om permanent uppehållstillstånd. Ansökningen

avslogs av Invandrarverket genom beslut den 6 maj 1993

under hänvisning till bl.a. att Abdelhadi S. dåmera saknade

tillståndsgrundande anknytning till Sverige. I överklagande

av Invandrarverkets beslut anförde Abdelhadi S. att han,

oaktat han separerat, borde erhålla uppehållstillstånd,

eftersom han och den tidigare hustrun alltjämt hade

regelbunden kontakt och en känslomässig relation till

varandra. I beslut den 24 november 1993 avslog

Utlänningsnämnden överklagandet och uttalade att den delade

Invandrarverkets bedömning att Abdelhadi S:s anknytning

till Sverige genom den tidigare hustrun upphört samt att ej

heller annan grund för uppehållstillstånd förelåg. Den

18 december 1993 ingick Abdelhadi S. och hans tidigare

hustru ånyo äktenskap. I beslut den 14 januari 1994 avslog

Invandrarverket en ansökan av Abdelhadi S. om

uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket

utlänningslagen (1989:529) under motivering att den

omständigheten att parterna dåmera åter sammanlevde och var

gifta med varandra inte utgjorde grund att bifalla en

ansökan enligt nyssnämnda lagrum. Den 19 januari 1994

verkställdes utvisning av Abdelhadi S. - I Regeringsrätten

ansökte Abdelhadi S. om resning i det av Utlänningsnämnden

avgjorda ärendet. - Till stöd för ansökningen anförde

Abdelhadi S. i huvudsak att utgången i nämnden skulle ha

blivit en annan, om nämnden vid beslutstillfället haft

kännedom om att han fr.o.m. den 15 november 1993 ånyo levde

tillsammans med sin tidigare hustru. - Regeringsrätten

(1994-04-28, M. Sjöberg, Palm, von Bahr): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Vad Abdelhadi S. anfört till

stöd för sin ansökan innefattar inte skäl för resning.

Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning.

(fd I 1994-04-12, Lundgren)

*REGI

*INST