RÅ 1994 not 26

Rätt för myndig dotter att ta del av uppgifter i sin moders socialregisterakt

Not 26. Överklagande av Jeanette K. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Jeanette K. begärde att få kopior av en akt upprättad av Socialnämnden i Huddinge kommun

innehållande handlingar som avsåg hennes uppväxttid och fosterhemsplacering. - Kommunstyrelsen i Huddinge kommun (1993-09-24): Uppgifterna i ifrågavarande akt omfattas av regeln i 7 kap. 4 § sekretesslagen. I akten finns uppgifter som rör även andra personer än Jeanette K. Då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att de personer som uppgifterna rör lider men skall begäran om deras utlämnande avslås. - Jeanette K. vidhöll sin talan. - Kammarrätten i Stockholm (1993-10-26, Pernold, Avellan-Hultman, Nyquist): Enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretess till skydd för den enskilde gäller dock enligt en allmän regel i 14 kap. 4 § samma lag inte i förhållande till den enskilde själv och kan vidare helt eller delvis efterges av honom i förhållande till annan, såvida inte annat följer av någon bestämmelse i lagen. Enligt 13 kap. 4 § sekretesslagen och punkt 3 av

övergångsbestämmelserna till lagen gäller dessa regler även den socialregisterakt som är i fråga i målet. -

Kammarrätten gör följande bedömning. - Socialregisterakten som är föremål för prövning i målet omfattar handlingar som innehåller uppgifter om Jeanette K:s fosterhemsplacering. Av kommunstyrelsens beslut framgår att Jeanette K:s moder har motsatt sig att handlingarna lämnas ut. - För att de handlingar i socialregisterakten som berör Jeanette K:s moders personliga förhållanden skall kunna lämnas ut måste det stå klart att uppgifterna kan röjas utan att hon eller någon närstående lider men. - Eftersom det inte kan anses visat i målet att ett röjande av uppgifterna rörande modern inte skulle vara till men för henne skall de handlingar i socialregisterakten som berör henne inte lämnas ut. Dessa handlingar är: (uppräkningen utelämnad här). - Övriga

handlingar i socialregisterakten rör i huvudsak uppgifter beträffande Jeanette K:s egna förhållanden och innehåller inte uppgifter vilkas röjande skulle kunna medföra men för enskild person. Dessa handlingar skall därför utlämnas till Jeanette K. - Kammarrätten upphäver det överklagade

beslutet och visar målet åter till kommunstyrelsen som skall lämna ut de begärda handlingarna till Jeanette K. enligt vad kammarrätten sålunda beslutat. - Jeanette K. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-01-26, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av de av kammarrätten

åberopade bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) följer att de handlingar i socialregisterakten som berör

Jeanette K:s moders personliga förhållanden kan lämnas ut endast om det står klart att uppgifterna kan röjas utan att modern eller henne närstående lider men. På de av

kammarrätten anförda skälen föreligger sådant antagande beträffande handlingarna 1, 5, 8 och 9. Handlingarna 3 och 4 däremot, dvs. "PROTOKOLL" och "HUVUDBLAD", innehåller vissa uppgifter av neutral karaktär vars röjande

uppenbarligen inte kan medföra men av nu nämnt slag. Detta gäller vad som upptas under punkterna 1-3 och 5-7 i "PROTOKOLL" samt under rubrikerna Fosterbarnet respektive Fosterhemmet i "HUVUDBLAD". Nu angivna uppgifter kan därför lämnas till Jeanette K. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom i vad avser de uppgifter för vilka, i enlighet med vad som angetts i det föregående, sekretess inte föreligger. Regeringsrätten förordnar att handlingarna i fråga skall lämnas ut till Jeanette K. i de delar som inte omfattas av sekretess. Regeringsrätten visar målet åter till Kommunstyrelsen i Huddinge kommun för handläggning i enlighet härmed. - Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom innehåller i vad gäller överklagandet i övrigt. (fd I

1994-01-11, Hallner)

*REGI

*INST