RÅ 1994 not 260

Not 260. Överklagande alternativt ansökan av

Per-Bernhard W. om resning i ärende ang. pensionsgrundande

inkomst. - För Per-Bernhard W. beräknades inte någon

pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1967. Sedan han i

överklagande till Länsrätten i Södermanlands län den

19 september 1991 yrkat att hans pensionsgrundande inkomst

avseende inkomståret 1967 skulle korrigeras på så sätt att

en inkomst från Centrallasarettet i Eskilstuna om 19 138 kr

skulle beaktas, avvisade länsrätten genom beslut den

24 augusti 1992 hans överklagande, eftersom det anförts för

sent. Kammarrätten ändrade enligt beslut den 30 september

1993 inte länsrättens beslut. - I yttrande till länsrätten

hade Skattemyndigheten i Södermanlands län, Lokala

skattekontoret i Eskilstuna, anfört att Per-Bernhard W:s

pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1967 rätteligen

skulle ha bestämts till 13 600 kr. - Per-Bernhard W.

överklagade kammarrättens beslut och yrkade att hans

pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1967 skulle

rättas. I andra hand ansågs Per-Bernhard W. ansöka om

resning i ärendet om bestämmande av pensionsgrundande

inkomst för inkomståret 1967. - Regeringsrätten

(1994-04-28, Voss, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner ej skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av

överklagandet. - Vad härefter avser ansökningen om resning

finner Regeringsrätten med hänsyn till omständigheterna att

resning skall beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten

beviljar resning och förordnar att Skattemyndigheten i

Södermanlands län skall till behandling ta upp ärendet om

bestämmande av pensionsgrundande inkomst för Per-Bernhard W. för inkomståret 1967. (fd I 1994-04-12, Perttu)

*REGI

*INST