RÅ 1994 not 262

Ansökan av Jakob S. om resning i ärende om svenskt medborgarskap

Not 262. Ansökan av Jakob S. om resning i ärende om svenskt medborgarskap. - Statens invandrarverk avslog genom beslut den 27 april 1993 en ansökan av Jakob S. om svenskt

medborgarskap. Sedan Jakob S. överklagat Invandrarverkets

beslut beslöt Utlänningsnämnden den 7 oktober 1993 att

avslå överklagandet. - Jakob S. ansökte om resning. Till

stöd för sin ansökan anförde han i huvudsak att han inte

hade möjlighet att skaffa ytterligare identitetshandlingar

och att Invandrarverket tidigare trott på hans uppgifter

och givit honom både permanent uppehållstillstånd och

resedokument. - Regeringsrätten (1994-04-28, Wahlgren, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Jakob S. anfört utgör inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-12, Holmstedt)

*REGI

*INST