RÅ 1994 not 263

Avslag (felaktig handläggning i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen) / Felaktig handläggning i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (avslag)

Not 263. Ansökan av Kerstin K. om resning i mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Sociala distriktsnämnden öst i Jönköpings kommun avslog den 1 augusti 1985 till viss del en ansökan från Kerstin K. om ekonomiskt bistånd. I dom den 29 oktober 1985 lämnade Länsrätten i Jönköpings län Kerstin K:s besvär över beslutet utan bifall. Sedan Kerstin K. överklagat domen beslöt Kammarrätten i Jönköping i dom den 10 mars 1986 att lämna besvären utan bifall. - Kerstin K. ansökte om resning. Till stöd för ansökningen anförde hon dels att det bistånd hon erhållit för skuldsanering inte använts för betalning av hyra utan till kostnader för flyttning och dels att vissa felaktiga journalanteckningar hos sociala myndigheter fick anses ha påverkat ärendet. - Regeringsrätten (1994-04-28, Wahlgren, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kerstin K. har inte visat att det föreligger skäl för resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-12, Holmstedt)

*REGI

*INST