RÅ 1994 not 264

Not 264. Ansökan av Ulla-Britt A. om resning i ärende om sjukpenning. - Örebro läns allmänna försäkringskassa avslog den 29 november 1989 Ulla- Britt A:s yrkande om fortsatt sjukpenning under gymnasieutbildning samt utbildning till hörselvårdsassistent med motiveringen att hon på grund av arbetsskadan inte bedömts förhindrad att utan ytterligare arbetsvårdande åtgärder få ett arbete. I dom den 6 november 1991 lämnade Försäkringsrätten för Mellansverige

Ulla-Britt A:s besvär över beslutet utan bifall. Sedan

Ulla-Britt A. fullföljt talan mot försäkringsrättens dom

beslöt Försäkringsöverdomstolen den 1 juni 1993 att inte

meddela prövningstillstånd. - Ulla-Britt A. ansökte om

resning. Till stöd för ansökningen anförde hon att hon inte

planerat sin utbildningsplan på egen hand utan i samråd med

handledare på arbetsförmedlingen, att Komvux etapp 11

påbörjats med bifall från försäkringskassan, att hon på

grund av tidigare reumatiska besvär hade svårt att anta ett

stillasittande arbete samt att hon på grund av sin

arbetsskada inte kunnat anta erbjudet arbete som instruktör

i Stalans personalmatsal. - Regeringsrätten (1994-04-28, Wahlgren, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ulla-Britt A. har inte visat att det föreligger skäl för resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-12, Holmstedt)

*REGI

*INST