RÅ 1994 not 265

Not 265. Ansökan av Torbjörn G. om resning i mål om

arbetsskadeförsäkring. - Sedan Jönköpings läns allmänna

försäkringskassa i beslut den 3 juli 1985 fastställt att

Torbjörn G. varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete

som målare och att skadan visat sig den 9 augusti 1983

beviljade kassan genom beslut den 18 oktober 1988

Torbjörn G. livränta enligt lagen (1976:380) om

arbetsskadeförsäkring för tiden den 20 augusti 1983 - den

7 juni 1985 med 77 800 kr per år. Av beslutet framgick

bl.a. att kassan bedömt Torbjörn G:s inkomst till 93 100 kr

om skadan inte inträffat och till 15 300 kr efter skadan.

Torbjörn G. överklagade beslutet och yrkade att vid

bestämmande av livräntan hans årsinkomst om skadan inte

inträffat skulle beräknas till 104 800 kr, vilket

motsvarade medelinkomsten inom hans yrkesområde 1983.

Försäkringsrätten för Södra Sverige ändrade i dom den

26 november 1990 inte kassans beslut. Sedan Torbjörn G.

överklagat försäkringsrättens dom beslöt

Försäkringsöverdomstolen den 14 juli 1993 att inte meddela

prövningstillstånd. - Torbjörn G. ansökte om resning i

målet om sin livränta. Till stöd för sin ansökan anförde

han att försäkringsrättens dom relaterade mer till

släktskapsförhållanden än till arbetsskadans konsekvenser

och att arbetsskadan bevisligen hade orsakat sämre

prestationskapacitet och inkomstmöjligheter. - Regeringsrätten (1994-04-28, Wahlgren, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Torbjörn G. har inte visat att det föreligger skäl för resning i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-12, Holmstedt)

*REGI

*INST