RÅ 1994 not 267

Bifall (extraordinära besvär ang. inkomsttaxering)

Not 267. Besvär i särskild ordning av Michael J. ang. inkomsttaxering 1989. - Länsrätten i Stockholms län prövade i dom den 24 oktober 1991 Michael J:s taxering år 1989 i Stockholms kommun och bestämde hans till statlig och

kommunal inkomstskatt taxerade och beskattningsbara inkomst

till 75 600 kr resp. 65 600 kr. Länsrättens dom

fastställdes av Kammarrätten i Stockholm i dom den

12 december 1991. Kammarrättens dom vann laga kraft.

Michael J. anförde därefter besvär i särskild ordning hos

länsrätten den 19 oktober 1992 beträffande samma taxering.

Besvären överlämnades till Regeringsrätten. - Michael J.

yrkade omprövning av 1989 års taxering. Han anförde att han

genom dom av Försäkringsöverdomstolen ålagts skyldighet att

återbetala 42 166 kr av den arbetslöshetsersättning han

uppburit under år 1988 och taxerats för år 1989. -

Riksskatteverket tillstyrkte att besvären skulle upptas

till prövning och att Michael J:s taxeringar år 1989

nedsattes med 42 100 kr. - Regeringsrätten (1994-04-29, Brink, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 103 § andra stycket andra meningen taxeringslagen (1956:623) ankommer det i förevarande fall på Regeringsrätten att pröva frågan om rätt föreligger att anföra besvär i särskild ordning. - Av handlingarna framgår att Michael J. år 1989 inkomsttaxerades för redovisad ersättning från Statsanställdas erkända arbetslöshetskassa med 70 850 kr. Genom beslut av arbetslöshetskassan, vilket beslut efter överklagande av Michael J. fastställdes av Arbetsmarknadsstyrelsen och därefter av Försäkringsöverdomstolen i dom den 6 februari 1992 förklarades Michael J. återbetalningsskyldig med 42 166 kr för under år 1988 felaktigt uppburen arbetslöshetsersättning. - Mot angiven bakgrund finner Regeringsrätten att Michael J. blivit väsentligen för högt taxerad år 1989. Då även övriga förutsättningar för besvär i särskild ordning föreligger, bör besvären tas upp till prövning och bifallas innebärande att Michael J:s taxeringar sätts ned med det belopp han ålagts att återbetala. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller besvären och nedsätter Michael J:s taxeringar 1989 till följande belopp (här uteslutna). (fd III 1994-03-24, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST