RÅ 1994 not 268

Avslag (nya omständigheter i ärende om avregistrering av handelsbolag) / Nya omständigheter i ärende om avregistrering av handelsbolag (avslag)

Not 268. Ansökan av Lily-Ann A. och Lars Ivar A. om resning i ärende ang. avregistrering av handelsbolag. - Cognosco KB, infördes den 20 juli 1988 i det hos Länsstyrelsen i Kristianstads län förda handelsregistret. Efter det att Lily-Ann A. och Lars Ivar A. i egenskap av bolagsmän gjort anmälan om avregistrering hos länsstyrelsen, beslöt styrelsen den 30 mars 1993 att avregistrera bolaget. - Lily-Ann A. och Lars Ivar A. anhöll om återkallande av den gjorda avregistreringen. De anförde att avregistreringen var gjord utan iakttagande av ett avtal som fortfarande löpte mellan Cognosco KB och Ljungkullen på Söderåsen AB och att felet fick helt tillskrivas den mänskliga faktorn. - Regeringsrätten (1994-04-29, Brink, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som tar upp Lily-Ann A:s och Lars Ivar A:s anhållan som en ansökan om resning, finner inte att de visat att det föreligger skäl för att bevilja resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-24, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST