RÅ 1994 not 271

Not 271. Ansökan av Nils G. om resning i mål om

inkomsttaxering 1985. - Taxeringsnämnden taxerade Nils G.

år 1985 i Täby kommun till statlig inkomstskatt för

207 400 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till

kommunal inkomstskatt för 219 800 kr, taxerad inkomst, med

beskattningsbar inkomst av 212 300 kr. - Nils G. yrkade att

Regeringsrätten skulle bevilja resning i fråga om 1985

taxering och nedsätta hans taxeringar med 3 231 kr.

Därutöver yrkade han att ränta skulle tillgodoföras honom

på 3 231 kr från 1985 tills betalning sker och att räntan

skulle beräknas på samma sätt som den respitränta som

påförts honom. - Till stöd för resningsansökningen anförde

Nils G. i huvudsak följande. Till följd av Länsrättens i

Stockholm län dom den 26 mars 1991 avseende 1984 års

taxering hade han debiterats tillkommande skatt med

39 176 kr och respitränta med 10 006 kr. "Återtagande av

utgiven ö-skatteränta ingår i tillkommande skatt med

3 231 kr." Emellertid hade han tagit upp detta belopp som

intäkt i 1985 års självdeklaration. - I fråga om

förutsättningar för resning åberopade han rättsfallet RÅ

1988 not. 34. - Riksskatteverket hemställde att

resningsansökningen skulle lämnas utan bifall. -

Regeringsrätten (1994-05-02, M. Sjöberg, Palm, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som anmärker att fråga huruvida avdrag på grund av ränteåterbetalningen kan medges vid annat års taxering inte kan prövas i förevarande sammanhang, finner ej skäl bevilja resning. - Yrkandet om ränta kan inte prövas i detta mål. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Nils G:s talan i vad avser yrkande om ränta. (fd I 1994-04-12, Karlsson)

*REGI

*INST