RÅ 1994 not 275

Ansökan av Christina S.-T. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan

Not 275. Ansökan av Christina S.-T. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1992-12-22) avslog Christina S.-T:s överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 25 november 1992 varigenom kommunfullmäktiges i Stockholm beslut att anta detaljplan för kvarteret Essingevarvet m.m. inom stadsdelen Stora Essingen fastställdes och ett yrkande av Christina S.-T. om öppnande av ett tillsynsärende avvisades. - Christina S.-T. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Kommunens beslut innebar att markägare behandlades olika i kommunen vid detaljplanläggning och kommunens sätt att använda planmonopolet stred mot plan- och bygglagen. Departementets hantering av detaljplaneärendet innebar ministerstyre och var inte förenligt med plan- och bygglagen. - Regeringsrätten (1994-05-02, Brink, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten finner inte att sökanden visat att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. - Regeringsrätten finner således inte att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit. Inte heller framgår det i övrigt klart av omständigheterna i ärendet att beslutet strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1994-03-22, Sundberg)

*REGI

*INST