RÅ 1994 not 277

Får endast göras när fråga om föreskrift som skall tillämpas uppkommit i ett mål eller ärende (avvisat)

Not 277. Framställning av Christer A. om lagprövning. - I en till Regeringsrätten den 27 oktober 1993 inkommen skrivelse begärde Christer A. lagprövning av huruvida den tilläggsdebitering av fordonsskatt som Vägverket åsatte dieseldrivna personbilar stred mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. - Till stöd för sin begäran anförde han i huvudsak följande. Enligt lag (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327) upphörde kilometerskatteplikten för dieseldrivna fordon från och med den 1 oktober 1993. Vid samma tidpunkt trädde ny fordonsskatteförordning (1993:1028) i kraft. Dieseldrivna personbilar åsattes därmed, beroende av årsmodell, fördubblad eller femfaldigad fordonsskatt jämfört med vad som gällde före den 1 oktober 1993. Vägverket hade därvid fördelat den tidigare gällande skattesatsen över tolv månader och multiplicerat detta värde med det antal månader som återstod av skatteåret och betecknat detta "tilläggsdebitering av fordonsskatt för tiden xx". Denna åtgärd föreföll strida mot

retroaktivitetsförbudet, eftersom den innebar att skatt

hade uttagits i vidare mån än som stadgats i den föreskrift

som gällde när omständigheten, vilken utlöste skattskyldigheten, inträffade. - Regeringsrätten

(1994-05-02, Brink, Tottie, Dahlman, Werner, Swartling):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 kap. 14 § regeringsformen gäller att domstol eller annat offentligt

organ som finner att en föreskrift står i strid med

bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning

eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har

åsidosatts vid föreskriftens tillkomst inte får tillämpa

föreskriften. Har riksdagen eller regeringen beslutat

föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om

felet är uppenbart. - Sådan prövning som avses med

bestämmelserna i 11 kap. 14 § regeringsformen får endast

göras när fråga om föreskriften skall tillämpas har

uppkommit i ett mål eller ärende som vederbörande organ

enligt gällande regler har att avgöra. - Christer A:s

skrivelse avser inte något särskilt beslut om debitering av

fordonsskatt. Skrivelsen får anses innefatta en begäran om

att Regeringsrätten utan samband med prövningen av något

vid domstolen anhängigt mål eller ärende om sådan

debitering skall uppta frågan om vissa föreskrifter härom

får tillämpas mot bakgrund av bestämmelserna i 11 kap. 14 §

regeringsformen. Enligt det anförda kan Regeringsrätten

inte företa en sådan prövning. - Skrivelsen avser inte

heller något förhållande som på annan grund kan prövas av

Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Christer A:s talan. (fd III

1994-03-22, Sundberg)

*REGI

*INST