Upphävd författning

Fordonsskattelag (1988:327)

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:327 i lydelse enligt SFS 2005:958
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Vägtrafikskattelag (1973:601)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fordonsskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

[S2]Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs.

[S3]Med dieselolja avses i denna lag de produkter för vilka skatt skall betalas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 lagen (1994:1776) om skatt på energi. Lag (2001:567).

2 §  Bestämmelserna om skatt i denna lag, med undantag av bestämmelserna i 64 och 88 §§, gäller också för skattetillägg, ränta och dröjsmålsavgift. Lag (1992:1440).

Beskattningsmyndighet m.m.

Skattevikt

5 §  Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas. Skattevikten utgör för

[S2]personbil, motorcykel, traktor eller motorredskap tjänstevikten

buss, lastbil, tung terrängvagn eller annan släpvagn än påhängsvagntotalvikten, dock högst den bruttovikt med vilken fordonet får föras på väg som hänförs till bärighetsklass 1 enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276)
påhängsvagnden del av fordonets totalvikt som vilar på dess fasta axel eller fasta axlar, dock högst den bruttovikt med vilken fordonet får föras på väg som hänförs till bärighetsklass 1 enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.

[S3]Kan en buss, lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn förses med två eller flera olika karosserier, beräknas skattevikten efter det karosseri som ger högst totalvikt för fordonet. I fråga om lastbil som kan förses med anordning för påhängsvagn beräknas dock skattevikten efter fordonets totalvikt med sådan anordning. Lag (1999:1322).

Skattepliktiga fordon

6 §  Följande fordon är skattepliktiga, om de är eller bör vara upptagna i vägtrafikregistret och inte är avställda eller tillfälligt registrerade, nämligen

 1. motorcyklar, 2. personbilar, 3. lastbilar, 4. bussar, 5. traktorer, 6. tunga terrängvagnar, 7. motorredskap, 8. släpvagnar.

[S2]Dock är släpvagnar som dras av motorredskap eller tung terrängvagn skattepliktiga endast om motorredskapet beskattas som trafiktraktor eller terrängvagnen beskattas enligt bilaga 1, E4. Lag (2001:567).

 • NJA 1998 s. 705:Användning av en personbil, som varit avställd och icke efterbeskattad, har ansetts inte kunna föranleda straff enligt 79 § fordonsskattelagen (1988:327).

7 §  Fordonsskatt skall betalas för alla skattepliktiga fordon.

8 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

9 §  Följande fordon är inte skattepliktiga om de enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre

 1. motorcyklar,
 2. personbilar,
 3. andra lastbilar än sådana som är vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
 4. bussar.

[S2]Påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kilogram är inte skattepliktiga, om de dras uteslutande av personbilar, lastbilar eller bussar som kan drivas med dieselolja eller av sådana fordon som avses i 21 § andra stycket 2.

[S3]Jordbrukstraktorer som avses i 20 § är inte skattepliktiga. Detsamma gäller motorredskap och tunga terrängvagnar som är att anse som jordbrukstraktorer enligt 25 § första stycket respektive 25 a § första stycket. Lag (2001:959).

Skattskyldiga

10 §  Skattskyldig för ett visst fordon är ägaren av fordonet.

[S2]Har ett fordon flera ägare är de solidariskt ansvariga för den skatt som skall betalas för fordonet.

[S3]Som ägare av ett fordon anses den som är eller bör vara upptagen i vägtrafikregistret som ägare. I fråga om ett fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare. Lag (2001:567).

Beskattningsperiod

11 §  Skatt betalas för varje fordon för skatteår eller skatteperiod.

[S2]Ett skatteår består av tolv på varandra följande kalendermånader. En skatteperiod består av fyra på varandra följande kalendermånader, om regeringen inte genom föreskrifter förordnar något annat.

[S3]Närmare föreskrifter om skatteår och skatteperioder meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Skattens storlek

12 §  Fordonsskatten betalas för skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kr. för ett helt år, för skatteperiod.

[S2]Fordonsskattens storlek för skatteår framgår av bilaga 1 till denna lag. För skatteperiod uppgår skatten till en tredjedel av skatten för helt år.

13 §  Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, utgår fordonsskatt för den tid då fordonet är skattepliktigt. Föreligger skatteplikt under en del av en kalendermånad, utgår dock skatt för hela månaden, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]I fråga om fordon för vilket fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kr. för helt skatteår utgår skatt för dag beträffande den månad under vilken skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon har varit avställt och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller fordonet har övergått till ny ägare under avställningstiden, utgår skatt för dag under månad då avställningen började eller upphörde.

[S3]För kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för dag 1/360 av skatten för helt år.

14 §  För en personbil som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 2 till denna lag skall fordonsskatt betalas endast till den del fordonsskatten, efter avräkning enligt 14 b eller 14 c §, för år räknat överstiger 384 kronor.

[S2]En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 16 § första eller andra stycket eller vid ingången av den tid som anges i 16 § tredje stycket. Saknas sådan adress gäller i stället den adress som borde vara antecknad i vägtrafikregistret.

[S3]Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt skall betalas enligt vad som i övrigt gäller enligt denna lag. Lag (2001:567).

Prop. 1999/2000:105: I första stycket av paragrafen har det tillförts att lättnadsbeloppet vid tilllämpningen av de föreslagna 14 b eller 14 c §§ skall avräknas från påförd fordonsskatt innan det kan ske någon kompensation på grund av glesbygdsreglerna.

14 a §  För en personbil, en buss med en skattevikt av högst 3 500 kilogram eller en lastbil med en skattevikt av högst 3 500 kilogram, som uppfyller kraven för miljöklass El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, tas fordonsskatt inte ut under de fem första åren från det fordonet blir skattepliktigt första gången. Lag (2001:1082).

14 b § Har upphävts genom lag (2001:1129).

14 c §  Om skatteplikt inträder för första gången under år 2002 för

 1. en sådan personbil eller buss som har en tjänstevikt överstigande 2 470 kilogram men en högsta totalvikt om 3 500 kilogram, eller
 2. en sådan lastbil som har en tjänstevikt överstigande 1 275 kilogram men en högsta totalvikt om 3 500 kilogram

[S2]och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, skall ett belopp om 1 500 kronor avräknas från fordonsskatten.

[S3]Belopp som avses i första stycket avräknas efter hand vid påförandet av fordonsskatt, dock längst till och med den 31 december 2006. Lag (2001:1129).

Prop. 1999/2000:105: Även denna paragraf är ny och innebär att en skattelättnad också införs för personbilar och lätta bussar med en tjänstevikt överstigande 2 470 kilogram samt lätta lastbilar med en tjänstevikt överstigande 1 275 kilogram som uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt 2 a § bilavgaslagen. Skattelättnad utgår med 3 500 kronor för bilar som blir skattepliktiga under år 2001 och med 1 500 kronor för bilar som blir skattepliktiga under ...

15 §  Om ett fordons beskaffenhet ändras så att fordonsskatt skall utgå med ett högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den kalendermånad under vilken registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast skulle ha skett. Medför ändringen att fordonsskatt skall utgå med ett lägre belopp än tidigare, utgår den lägre skatten från och med kalendermånaden efter den under vilken registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde.

[S2]Om ett fordons användning ändras så att fordonsskatt skall utgå med ett högre belopp än tidigare, utgår den högre skatten från och med den kalendermånad då ändringen skedde. Medför ändringen att fordonsskatt skall utgå med ett lägre belopp än tidigare, utgår den lägre skatten från och med kalendermånaden efter den då ändringen skedde.

Betalning och återbetalning av skatt

16 §  Om inte annat följer av andra eller tredje stycket, skall fordonsskatten betalas av den som är skattskyldig för fordonet vid ingången av den kalendermånad under vilken skatten skall betalas eller skulle ha betalats.

[S2]När ett fordon blir skattepliktigt skall fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när skatteplikten inträdde. Sker ändring som avses i 15 §, skall fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller senast skulle ha skett eller, i fråga om ändrad användning av fordon, när användningen ändrades.

[S3]Fordonsskatt som fastställs genom beslut om efterbeskattning skall betalas av den som var skattskyldig under den tid skatten avser.

17 §  Upphör skatteplikten för ett fordon under tid för vilken fordonsskatt har betalats, återbetalas den överskjutande skatten till den som var skattskyldig när skatteplikten upphörde.

[S2]Sänks skatten i fall som avses i 15 §, återbetalas den överskjutande skatten till den som var skattskyldig när registreringsbesiktning i anledning av ändringen skedde eller, om sänkningen beror av ändrad användning, när användningen ändrades.

18 §  Skall fordonsskatten för ett fordon på grund av ändring i denna lag utgå med ett annat belopp än tidigare och har fordonsskatt beslutats för tiden efter ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser, skall tillkommande skattebelopp betalas för tiden från och med dagen för ändringen till utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt har beslutats för skatteperiod, till utgången av skatteperioden. För samma tid skall överskjutande skattebelopp som har betalats återbetalas.

[S2]Den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen skall betala tillkommande skattebelopp och är berättigad till återbetalning av överskjutande skattebelopp.

19 §  Skattebelopp enligt 18 § som understiger 100 kronor behöver inte betalas in till staten och återbetalas inte heller.

Traktorer m.m.

20 §  Traktorer indelas i skattehänseende i klass I (trafiktraktorer) och klass II (jordbrukstraktorer).

21 §  En traktor hänförs, om annat inte sägs i 22 §, till klass I om den har en tjänstevikt över 2 000 kilogram och används för transport på väg som inte är enskild.

[S2]Som traktor klass I beskattas också en traktor som

 1. är en till traktor ombyggd bil, eller,
 2. är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden. Lag (1992:1731).

22 §  Traktorer som inte skall hänföras till klass I skall hänföras till klass II.

[S2]Till klass II hänförs också en traktor enligt 21 § första stycket om den

 1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk, skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske, under förutsättning, när det gäller skogsbruk, att lasten sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller
 2. används endast för transporter som är begränsade till

[S3]a. transport av endast traktorn med förare,

[S4]b. godsbefordran vid passage över väg,

[S5]c. befordran av gods som är lastat på traktorn,

[S6]d. befordran vid färd till eller från arbetsplats, försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare. Lag (1989:702).

23 §  Om en jordbrukstraktor tillfälligt skall användas på sådant sätt att den blir att anse som en trafiktraktor, skall fordonsskatt betalas enligt bilaga 1 för trafiktraktorer. Fordonsskatten skall vid varje tillfälle betalas för en tidsperiod om 15 dagar. För den tid fordonsskatt betalats får traktorn användas som en trafiktraktor. Lag (2001:959).

24 §  Används en trafiktraktor för att dra påhängsvagnar som inte är registrerade här i landet, utgår fordonsskatt med två gånger det belopp som annars skulle ha utgått för traktorn.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock inte för sådana fordon som anges i 21 § andra stycket 2.Lag (1989:702).

25 §  Ett motorredskap är att anse som en jordbrukstraktor, om det har en tjänstevikt som inte överstiger 2 000 kilogram.

[S2]Om en bil har byggts om till motorredskap klass II, beskattas den dock som trafiktraktor. Detsamma gäller för motorredskap med tjänstevikt över 2 000 kilogram som används för transport av gods på andra vägar än enskilda, om transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 22 § andra stycket.

[S3]Andra motorredskap än de som avses i första och andra styckena beskattas på sätt som framgår av bilaga 1, E 2. Lag (2001:959).

25 a §  En tung terrängvagn är att anse som en jordbrukstraktor om den inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda. Detsamma gäller om en tung terrängvagn endast används på sätt som anges i 22 § and-ra stycket 1 eller 2 a, b eller d.

[S2]Andra tunga terrängvagnar än de som avses i första stycket beskattas på sätt som framgår av bilaga 1, E 3. Lag (2001:959).

Kilometerskatt

Kilometerräknare och märke

26 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
26 a § Har upphävts genom lag (1992:1441).
27 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
28 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
29 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
30 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
31 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
32 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
33 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
34 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
35 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Skattebeslut m.m.

Beslut genom automatisk databehandling

36 §  Fordonsskatt beslutas, om inte annat följer av 37 - 39 §§ och 41 §, genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret. Om det i vägtrafikregistret saknas uppgifter som behövs för bestämmandet av skatten, bestäms den enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Den som är missnöjd med ett beslut enligt första stycket kan begära omprövning enligt 37 - 39 §§.

[S3]Regeringen föreskriver vilken myndighet som svarar för beslut om skatt enligt första stycket. Lag (2001:567).

Omprövning av beslut m.m.

37 §  Om granskning, revision eller något annat förhållande föranleder det eller den skattskyldige begär det, får beskattningsmyndigheten ompröva beslut om skatt enligt 36 § och även i övrigt besluta om fastställande av skatt. Beskattningsmyndigheten skall ompröva sitt beslut, om den skattskyldige begär det eller skäl annars föreligger. Omprövning får dock inte ske, om slutligt beslut beträffande skatten har meddelats enligt 38 §.

[S2]Ett omprövningsbart beslut får inte meddelas senare än tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Om den skattskyldige begär ett beslut senare än två månader före utgången av den angivna tiden, skall framställningen anses som en begäran om slutligt beslut.

[S3]Ett omprövningsbart beslut får inte överklagas. Av beslutet skall framgå att den skattskyldige kan få ett slutligt beslut enligt 38 §.

38 §  Beskattningsmyndigheten skall meddela slutligt beslut om skatt, om den skattskyldige begär det inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Slutligt beslut skall meddelas även om begäran härom kommer in senare men inom två månader från den dag då den skattskyldige har fått del av ett beslut enligt 37 §. Om det finns särskilda skäl, får slutligt beslut meddelas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända även om den skattskyldige inte har begärt det.

[S2]Sedan slutligt beslut har meddelats för en viss skatteperiod eller ett visst skatteår får beslut enligt första stycket inte meddelas för samma period eller år. Lag (1995:1201).

39 §  Vill den skattskyldige begära omprövning av ett beslut enligt 36 § på den grunden att fordonet före den tidpunkt som är avgörande för skattskyldigheten har övergått till ny ägare, skall framställningen göras hos beskattningsmyndigheten senast 30 dagar efter den dag då skatten senast skulle ha betalats. Har den skattskyldige erhållit krav på skatten först sedan den skulle ha betalats, räknas dock tiden från mottagningsdagen.

[S2]Beslut som beskattningsmyndigheten meddelar med anledning av en begäran enligt första stycket skall anses som ett slutligt beslut.

40 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Beräkning av skatt efter skälig grund

41 §  Kan skatten inte bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i vägtrafikregistret eller på grundval av verkställd utredning, skall den beräknas efter skälig grund. Lag (2001:567).

Beslut om efterbeskattning

42 §  Beskattningsmyndigheten skall genom beslut om efterbeskattning fastställa den ytterligare fordonsskatt som skall betalas i de fall skatt har undandragits genom att

 1. ett fordon har brukats i strid mot vad som är föreskrivet om registrering och avställning av fordon,
 2. föreskriven anmälan till registreringsmyndigheten inte har gjorts,
 3. oriktig uppgift har lämnats i anmälan eller ansökan till registrerings- eller beskattningsmyndigheten eller annars under förfarandet till ledning för beskattningen,
 4. fordonet inte har undergått föreskriven registreringsbesiktning efter ändring som avses i 15 §, eller
 5. oriktig uppgift har lämnats i mål om skatt.

[S2]Vid efterbeskattning får 41 § tillämpas. Lag (1992:1440).

 • NJA 1998 s. 705:Användning av en personbil, som varit avställd och icke efterbeskattad, har ansetts inte kunna föranleda straff enligt 79 § fordonsskattelagen (1988:327).

43 §  Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning sedan slutligt beslut om skatt har meddelats eller, om så inte skett, när slutligt beslut inte längre kan meddelas. Efterbeskattning får endast ske om beskattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgörande i målet har vunnit laga kraft.

[S2]Vid efterbeskattning enligt denna lag gäller i övrigt 21 kap.17-20 §§skattebetalningslagen (1997:483). Om den skattskyldige har avlidit, skall efterbeskattningen påföras dödsboet. Lag (2002:410).

44 §  Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning sker. Avser prövningen flera skatteperioder för samma skatteår, skall frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna.

Rättelse på grund av skrivfel m.m.

45 §  Finner beskattningsmyndigheten att ett skattebeslut eller ett beslut om efterbeskattning har blivit uppenbart oriktigt på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende, skall myndigheten meddela beslut om rättelse, om inte beslut om fastställande av skatt kan meddelas enligt 37 §.

[S2]Har den skatt som bestämts genom automatisk databehandling enligt 36 § blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid databehandlingen, får den myndighet hos vilken databehandlingen utförts besluta om rättelse.

Skattetillägg

46 §  Har den som är skattskyldig undandragit skatt på sätt som anges i 42 §, skall han i samband med beslut enligt 37 eller 38 § eller vid beslut om efterbeskattning påföras en särskild avgift (skattetillägg). Skattetillägget är tjugo procent av det skattebelopp som undandragits.

[S2]Om den skattskyldige i ett mål om skatt skriftligen lämnat en uppgift och det klart framgår att uppgiften är oriktig, skall han påföras skattetillägg med tjugo procent av den skatt som inte skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Lag (2003:215).

Prop. 2002/03:106: Genom den föreslagna ändringen i andra stycket formuleras beviskravet vid oriktig uppgift i mål om fordonsskatt på samma sätt som i motsvarande bestämmelser i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483).

Bestämmelsen har behandlats närmare i avsnitt ...

47 §  I fråga om skattetillägg skall 15 kap.7, 10, 12, 13 och 15 §§ samt 21 kap. 7 §skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas.

[S2]Beslutas om ändring av tidigare beslut om skatt, skall även därav föranledd nedsättning i beslut om skattetillägg vidtas.

[S3]Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt av mål om skattetillägg skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tillägget inte kommer att tas ut. Lag (2003:1196).

Prop. 2002/03:106: I första styckets första mening vidtas följdändringar med anledning av de föreslagna ändringarna i 15 kap. skattebetalningslagen. Den bestämmelse som tidigare fanns i första stycket andra meningen och som innebar att skattetillägg under 100 kr inte skulle tas ut har slopats, eftersom den endast fyller en mycket begränsad funktion och då skattetillägg ändå inte skall tas ut vid undandragande av obetydliga skattebelopp enligt ...

48 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
49 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
50 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Betalning av skatt

Betalningstider m.m.

51 §  Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod skall betalas under månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden (uppbördsmånaden).

[S2]Om fordonet har blivit skattepliktigt efter ingången av uppbördsmånaden, skall fordonsskatten betalas senast tre veckor efter skattepliktens inträde.

[S3]Om skatten enligt 15 § skall utgå med ett högre belopp än tidigare, skall skatten betalas

 1. när det gäller ändring av fordonets beskaffenhet, senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett,
 2. när det gäller ändring av fordonets användning, senast tre veckor efter den dag då ändringen skedde.

[S4]Om fordonsskatt i de fall som avses i andra stycket skall betalas för högst en kalendermånad under skatteåret eller skatteperioden, skall fordonsskatt för närmast följande skatteår eller skatteperiod betalas samtidigt.

52 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

53 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från 51 § för vissa grupper av fordon. Lag (1992:1440).

54 §  Tillkommande skatt enligt 18 § skall betalas senast en månad efter det att skatteändringen har trätt i kraft.

56 §  Närmare föreskrifter om uppbörd av fordonsskatt meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1992:1440).

Avrundning av belopp

57 §  Vid beräkning av skatt, skattetillägg eller dröjsmålsavgift enligt 62 § som skall påföras eller återbetalas skall beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

[S2]Skattebelopp under 25 kronor behöver inte betalas in till staten och återbetalas inte heller. Lag (1992:644).

Inbetalning av skatt

58 §  Skatten betalas genom insättning på särskilt konto.

[S2]Inbetalning anses ha skett den dag inbetalningskort eller girerings- handlingar kommit in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken. Lag (1993:1707).

Anstånd med betalningen

59 §  Är den skattskyldiges skattebetalningsförmåga nedsatt på grund av sjukdom eller någon annan omständighet som han inte kunnat råda över och föreligger det synnerligen ömmande omständigheter, kan beskattningsmyndigheten efter ansökan från den skattskyldige medge anstånd med betalningen av den skatt som skall betalas närmast efter det att ansökan om anstånd har gjorts. Anståndet får avse hela skatten eller en del av den. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad då skatten skall betalas.

[S2]Har den skattskyldiges ekonomiska förhållanden förändrats väsentligt sedan anståndet beviljades, skall anståndet omprövas.

60 a §  Även om förutsättningarna i 60 § inte är uppfyllda skall beskattningsmyndigheten efter ansökan av den skattskyldige bevilja anstånd med inbetalning av skattetillägget, om den skattskyldige har begärt omprövning av eller till länsrätten överklagat skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som föranlett skattetillägget. Detta gäller dock inte vid begäran om omprövning, om den skattskyldige tidigare har beviljats anstånd med skattetillägget enligt denna paragraf för beskattningsmyndighetens omprövning avseende samma fråga.

[S2]Anståndstiden får bestämmas till den dag då beskattningsmyndigheten har fattat beslut i omprövningsärendet eller längst till tre månader efter dagen för detta beslut eller, vid överklagande till länsrätten, till den dag då länsrätten har meddelat beslut med anledning av överklagandet eller längst till tre månader efter dagen för detta beslut. Lag (2003:215).

Prop. 2002/03:106: Paragrafen är ny och syftar till att den skattskyldige under vissa förutsättningar skall beviljas anstånd med att betala ett påfört skattetillägg till dess att frågan om betalningsskyldigheten prövats av domstol.

Bestämmelsen har behandlats närmare i kapitel 15. Se även kommentaren till 17 kap. 2 a § skattebetalningslagen.

Dröjsmålsavgift

61 §  En avgift (dröjsmålsavgift) skall tas ut om skatten inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.

[S2]Har anstånd med betalning av skatten medgetts enligt 59 eller 60 §, tas dröjsmålsavgift ut endast på det skattebelopp som inte har betalats senast vid anståndstidens utgång. Lag (1992:644).

63 §  Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Bestämmelserna om skattebeslut i denna lag gäller även beslut om sådan befrielse. Lag (1992:644).

Brukandeförbud på grund av obetald skatt

64 §  Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag. Fordonet får dock användas, om det är fråga om

 1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,
 2. skatt som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 42 § eller avser ytterligare skatt som beslutats efter ägarbytet,
 3. skatt för vilken anstånd med betalningen föreligger.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får beskattningsmyndigheten medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av första stycket. Lag (1992:1440).

65 §  Har ett fordon sålts vid exekutiv försäljning eller av ett konkursbo, får det brukas av den nye ägaren även om fordonsskatt, som tidigare ägare är skattskyldig för, inte har betalats. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för. Lag (1992:1440).

Indrivning och återbetalning av skatt

66 §  Om skatten inte betalas i rätt tid skall den lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

[S2]Fordonsskatt som skulle ha betalats men inte har betalats får sättas ned genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret. Vid återbetalning av fordonsskatt skall räknas av endast sådan fordonsskatt som är förfallen till betalning och som inte har betalats samt dröjsmålsavgift och skattetillägg som belöper på sådan skatt och sådana avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister som uppbärs i samband med uppbörd av fordonsskatt. I fråga om avräkningen skall 37, 38, 45 och 84 §§ tillämpas.

[S3]Begäran om omprövning eller överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt. Lag (2001:567).

Skattekontroll

67 §  Bestämmelserna i 10 kap. 27 §, 14 kap. samt 23 kap. 2 §skattebetalningslagen (1997:483) gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för beslut om skatt. Lag (2003:654).

Prop. 2002/03:99: Det nuvarande andra stycket upphävs som en direkt konsekvens av att skatteförvaltningen slås samman till en enda myndighet, Skatteverket.

68 § Har upphävts genom lag (1998:191).

Återbetalning av skatt för fordon som använts utomlands

69 § Har upphävts genom lag (2003:1196).
70 § Har upphävts genom lag (2003:1196).

70 a §  Om en lastbil eller en släpvagn har transporterats på järnväg inom Sverige får beskattningsmyndigheten, efter ansökan, medge återbetalning av hela eller halva den fordonsskatt som har betalats för fordonet för det skatteår då transporten ägt rum.

[S2]Har fordonet transporterats på järnväg sammanlagt minst 120 dygn under skatteåret återbetalas hela fordonsskatten. Har fordonet transporterats på järnväg under minst 60 dygn men mindre än 120 dygn återbetalas halva fordonsskatten.

[S3]Berättigad till återbetalning är den som är skattskyldig för fordonet vid utgången av skatteåret eller, om skatteplikten för fordonet upphört dessförinnan av annan anledning än avställning, den som då var skattskyldig för fordonet. Ansökan om återbetalning tas upp till prövning endast om den har kommit in till beskattningsmyndigheten inom fyra månader efter skatteårets utgång. För beskattningsmyndighetens beslut tillämpas 37 och 38 §§. Lag (1992:1440).

71 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
72 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
73 § Har upphävts genom lag (1992:1440).
74 § Har upphävts genom lag (2003:1196).
75 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

76 §  Har återbetalning av skatt skett med för högt belopp till följd av oriktig uppgift som lämnats av den skattskyldige, skall den skattskyldige betala tillbaka vad han fått för mycket.

[S2]I fråga om åtgärd för uttagande av vad som skall betalas tillbaka enligt första stycket gäller bestämmelserna om skattebeslut och efterbeskattning i tillämpliga delar. Lag (1992:1440).

Straffbestämmelser m.m.

77 § Har upphävts genom lag (1992:1440).

Brukande trots obetald skatt m.m.

78 §  Brukas ett fordon i strid mot 64 § och har två månader förflutit från den dag då den skatt som har föranlett brukandeförbudet senast skulle ha betalats, skall polisman ta hand om fordonets registreringsskyltar.

[S2]Polisman skall ta hand om registreringsskyltarna även på ett avställt fordon, om förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat enligt första stycket om fordonet hade varit skattepliktigt.

[S3]Den polisman som har tagit hand om fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

79 §  En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar fordonet eller låter det brukas i strid mot 64 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Första stycket gäller även när ett avställt fordon brukas, om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 § och brukandeförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 64 § om fordonet hade varit skattepliktigt.

[S3]En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar fordonet eller låter det brukas på annat sätt i strid mot 64 §, döms till penningböter. Lag (1999:1322).

 • NJA 1998 s. 705:Användning av en personbil, som varit avställd och icke efterbeskattad, har ansetts inte kunna föranleda straff enligt 79 § fordonsskattelagen (1988:327).

80 §  Den som brukar någon annans fordon utan lov döms i ägarens ställe enligt 79 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren har utsett.

81 §  Bestämmelserna i 79 § gäller även föraren, om han kände till att fordonet inte fick brukas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574). Lag (2002:578).

82 §  Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men sker detta ändå på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

[S2]I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen. Om Vägverket på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne. Lag (1995:1201).

83 § Har upphävts genom lag (1996:672).

Överklagande

Överklagande i vanlig ordning

84 §  Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 64 § andra stycket eller 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får hos allmän förvaltningsdomstol överklagas av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

[S3]Har en part överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om efterbeskattning får också motparten överklaga beslutet, även om den för honom stadgade överklagandetiden gått ut. Motpartens överklagande skall ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet senast skulle ha kommit in. Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det senare förfallet. Lag (2003:654).

Prop. 2002/03:99: I 64 § andra stycket föreskrivs att beskattningsmyndigheten, om det finns särskilda skäl, får medge att ett visst fordon får brukas utan hinder av paragrafens första stycke. Ett sådant beslut av beskattningsmyndigheten får enligt nu gällande regler överklagas hos Riksskatteverket, vars beslut inte får överklagas. Efter skatteförvaltningens omorganisation är den naturligaste ordningen att nu ifrågavarande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och att prövningstillstånd krävs för prövning ...

Prop. 1997/98:101: I första stycket tas föreskriften beträffande Riksskatteverkets överklagandetid bort eftersom generella regler om överklagandetidens beräkning införs i 23 § förvaltningslagen och 6 a § förvaltningsprocesslagen.

I fjärde stycket har hänvisningen till 8 kap. 7 § ...

84 a §  Beslut om skatterevision och föreläggande vid vite får inte överklagas.

[S2]Överklagande av beslut av länsrätten i fråga om anstånd med att betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstillstånd. Lag (2003:654).

Prop. 2002/03:99: Enligt andra stycket i det lagförslag som remitterades till Lagrådet fick länsrättens beslut om utdömande av vitet överklagas ”också av det allmänna ombudet hos Skatteverket”. När nu Skatteverket görs till

beskattningsmyndighet blir verket, såsom Lagrådet påpekar, enligt nämnda allmänna regler behörigt att ansöka om utdömande av sådant ...

85 §  Om det begärs omprövning enligt 37 eller 39 § eller om beslut enligt 38, 39 eller 42 § eller enligt 45 § första stycket överklagas befriar detta inte den skattskyldige från att i behörig ordning betala skatten.

Överklagande i särskild ordning

86 §  Den skattskyldige får överklaga ett beslut i särskild ordning om

 1. skatten har fastställts i strid med bestämmelserna om vem som är skattskyldig eller om vad som är skattepliktigt,
 2. skatten har fastställts mer än en gång för samma skattepliktiga förhållande,
 3. skatten har fastställts till ett belopp som väsentligt överstiger vad som rätteligen borde ha utgått och detta beror på att den skattskyldige underlåtit att lämna uppgifter som han varit skyldig att lämna eller det har föranletts av felaktighet i en uppgift som han har lämnat eller i en uppgift eller handling som har legat till grund för en sådan uppgift, eller
 4. skatten borde ha fastställts till ett väsentligt lägre belopp på grund av någon annan omständighet eller något annat bevis som den skattskyldige åberopar.

[S2]Ett överklagande enligt 3 eller 4 får tas upp till prövning endast om det kan grundas på en omständighet eller ett bevis som det saknades kännedom om när skatten fastställdes och det framstår som ursäktligt att den som söker rättelse inte på annat sätt har åberopat omständigheten eller beviset för att få rättelse.

87 §  Överklagande i särskild ordning får göras senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått till ända.

[S2]Överklagande i särskild ordning prövas av länsrätten. Har länsrätten beslutat om skatten, prövas överklagandet av kammarrätten. Har kammarrätten eller regeringsrätten beslutat om skatten, prövas överklagandet av regeringsrätten.

[S3]Regeringsrätten, kammarrätten och länsrätten får, om överklagande som gjorts i särskild ordning skall tas upp till prövning, förordna att målet skall vidare handläggas av beskattningsmyndigheten.

[S4]Vid överklagande av beslut som har meddelats i anledning av överklagande i särskild ordning gäller vad som i denna lag i övrigt föreskrivs om överklagande av beslut om fastställande av skatt.

Befrielse från skatt i vissa fall

88 §  Om det finns synnerliga skäl, kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från skatt enligt denna lag eller medge att traktor, som enligt denna lag skall höra till klass I, hänförs till klass II. Medges nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt, får medgivandet avse även på skatten belöpande skattetillägg, ränta och dröjsmålsavgift. Lag (1992:1440).

89 §  Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan av fordonets ägare befrielse från skatteplikt för fordon som används uteslutande eller så gott som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse medges dock inte för personbil och inte heller för sådan buss eller för sådan lastbil med skåpkarosseri som har en skattevikt om högst 3 000 kilogram. Som räddningstjänst anses därvid även verksamhet som bedrivs av annan än staten eller kommun.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fordonsskattelag (1988:327)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989, då vägtrafikskattelagen (1973:601) skall upphöra att gälla.
  2. Om inte annat följer av 3--5 gäller den gamla lagen fortfarande i fråga om skatt som avser skatteår eller skatteperiod som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande.
  3. De nya bestämmelserna om skattebeslut i 36--45 §§ tillämpas efter ikraftträdandet även på äldre förhållanden om inte tiden för meddelande av motsvarande beslut enligt den gamla lagen gått ut vid den nya lagens ikraftträdande.
  4. Äldre bestämmelser om överklagande tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  5. För körningar utom riket som har påbörjats före den nya lagens ikraftträdande skall bestämmelserna i förordningen (1973:777) om återbetalning och avräkning av vägtrafikskatt m. m. för fordon som använts utom riket tillämpas.
  6. Beslut om befrielse från skatteplikt enligt 40 § andra stycket den gamla lagen gäller som beslut enligt 89 § i den nya lagen.
  7. För tiden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 gäller bilagorna 1 och 2 till den äldre lagen i stället för bilagorna 1 och 2 till den nya lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:159
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:197) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

Lag (1989:702)om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:48
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 9, 21, 22, 24, 25 §§, bil. 1; ny 25 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1989:1030) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1990-03-01

Lag (1990:403) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 43, 47, 50, 60, 66, 67, 84 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1195) om ändring i lagen (1989:702) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen träder dock i kraft den 1 januari 1991 såvitt gäller
  1. 1) föreskrifterna om fordonsskatt för traktor klass II (jordbrukstraktor),
  2. 2) föreskrifterna om fordonsskatt för motorredskap om motorredskapet är inrättat som mobilkran, och
  3. 3) föreskrifterna om beskattning av ett fordon som är särskilt konstruerat för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.

  Bilaga 1 till fordonsskattelagen (1988:327)

  Fordonsskatt
  • ---------------------------------------------------------------------- Fordonsslag Skattevikt, Skatt, kronor kilogram -------------------------- grund- tilläggsbelopp belopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen ------------------------------------------------------------------------
  A Motorcyklar
  1 Tvåhjulig motorcykel0-- utan sidvagn75 76--110 1370 0
  2 Annan motorcykel0--2200
  B Personbilar
  1 Personbil som intekan drivas med dieselolja0901-900720 9030 183
  2 Personbil som kandrivas med dieselolja0901-9002 290 2 8700 580
  C Bussar
  1 Bussar som intekan drivas med dieselolja01 3011 6013 0013 501-1 300 1 600 3 000 3 500720 771 963 2 205 9840 51 90 0 0
  2 Bussar som kandrivas med dieselolja
  2.1 Bussar med en högsta skattevikt av 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja01 6013 001-1 600 3 000 3 5001 613 1 736 3 4610 123 0
  2.2 Bussar med en skattevikt överstigande 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja
  2.2.1 med två hjulaxlar3 5016 00110 00113 00116 001-6 000 10 000 13 000 16 0002 510 3 089 4 037 6 303 14 89321 24 76 289 460
  2.2.2 med tre hjulaxlar3 5016 00113 00118 00119 00120 00122 00123 00124 001-6 000 13 000 18 000 19 000 20 000 22 000 23 000 24 0002 315 2 819 4 169 12 397 13 492 15 583 21 382 22 675 25 70120 19 165 109 209 290 132 302 240
  2.2.3 med fyra eller flera hjulaxlar3 5016 00113 00124 001-6 000 13 000 24 0002 315 2 819 4 169 15 18520 19 100 147
  D Lastbilar
  1 Lastbil som intekan drivas med dieselolja01 3011 6013 0013 501-1 300 1 600 3 000 3 500720 771 963 2 205 9840 51 90 0 0
  2 Lastbil som kandrivas med dieselolja
  2.1 Lastbil med en högsta skattevikt av 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja01 6013 001-1 600 3 000 3 5001 613 1 736 3 4610 123 0
  2.2 Lastbilar med en skattevikt överstigande 3 500 kilogram som kan drivas med dieselolja
  2.2.1 med anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar
  2.2.1.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon3 5016 00110 00114 001-6 000 10 000 14 0002 051 3 426 6 066 12 84255 66 169 298
  2.2.1.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon7 00010 00013 00014 000-9 999 12 999 13 999400 632 1 474 2 3180 10 74 298
  2.2.2 med anordning för påhängsvagn med tre eller flera hjulaxlar
  2.2.2.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon3 5016 00111 00115 00118 00123 001-6 000 11 000 15 000 18 000 23 0001 791 3 525 7 485 11 533 15 097 25 93269 79 101 119 217 185
  2.2.2.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon7 00014 00015 00018 00023 000-13 999 14 999 17 999 22 999500 500 1 009 4 573 15 4080 49 119 217 185
  2.2.3 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med två hjulaxlar
  2.2.3.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon3 5016 00110 00114 00117 001-6 000 10 000 14 000 17 0001 565 1 677 2 821 6 737 11 9844 29 98 175 229
  2.2.3.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon7 00013 00014 00015 00017 400-12 999 13 999 14 999 17 399300 800 1 100 2 307 2 3760 30 30 2 229
  2.2.4 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med tre eller flera hjulaxlar
  2.2.4.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon3 5016 00111 00115 00118 001-6 000 11 000 15 000 18 0001 444 1 556 2 271 5 351 9 4434 14 77 136 172
  2.2.4.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon7 00017 00019 00020 000-16 999 18 999 19 999500 1 000 1 212 2 3590 0 109 172
  2.2.5 utan draganordning med två hjulaxlar
  2.2.5.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon3 5016 00110 00114 00117 001-6 000 10 000 14 000 17 0001 565 1 677 2 821 6 737 11 9844 29 98 175 229
  2.2.5.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon12 00015 00016 00017 000-14 999 15 999 16 999300 2 307 3 923 5 67059 160 175 229
  2.2.6 utan draganordning med tre hjulaxlar
  2.2.6.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon3 5016 00111 00115 00118 001-6 000 11 000 15 000 18 0001 444 1 556 2 271 5 351 9 4434 14 77 136 172
  2.2.6.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon12 00016 00017 00018 000-15 999 16 999 17 999500 500 1 757 3 1290 125 136 172
  2.2.7 utan draganordning med fyra eller flera hjulaxlar
  2.2.7.1 inte vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon3 5016 00111 00115 00118 001-6 000 11 000 15 000 18 0001 444 1 556 2 271 5 351 9 4434 14 77 136 172
  2.2.7.2 vägavgiftspliktig enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon12 00019 00020 000-18 999 19 9991 229 1 229 2 3590 113 172
  E Traktorer m.m.
  1 Traktor klass I(trafiktraktor)01 3013 0017 001-1 300 3 000 7 000370 425 1 360 5 1600 55 95 168
  2 Motorredskap sominte beskattas enligt punkt 12 001-1 0000
  3 Tung terrängvagnmed två hjulaxlar2 0016 00114 000 14 001-6 000300 1 700 7 30035 70 200
  med tre eller flera hjulaxlar2 0016 00114 000 14 00118 000 18 001-6 000300 1 500 5 500 10 70030 50 130 170
  F Släpvagnar
  1 Släpvagnar medskattevikt högst 3 000 kilogram0-- 1 000 1 001-- 3 000150 1700 21
  2 Släpvagnar medskattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil som inte kan drivas med dieslolja med en hjulaxel3 001--58011
  med två hjulaxlar3 001--13 000 13 001--580 1 4809 0
  med tre eller flera hjulaxlar3 001--13 000 13 001--580 1 1806 0
  3 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en bil som kan drivas med dieselolja, om det är fråga om
  3.1 styraxel för påhängsvagn med en hjul axel3 001-- 5 001-- 8 001--5 000 8 000630 2 190 5 40078 107 198
  med två eller flera hjul axlar3 001-- 8 001-- 11 000 11 001-- 14 000 14 001--8 000610 2 710 4 990 8 41042 76 114 160
  3.2 andra släp vagnar med en hjul axel3 001-- 8 001--8 000320 2 12036 64
  med två hjul axlar3 001-- 8 001-- 11 000 11 001-- 14 000 14 001-- 17 000 17 001--8 000310 1 460 2 600 4 340 6 62023 38 58 76 84
  med tre eller flera hjul axlar3 001-- 11 000 11 001-- 17 000 17 001-- 25 000 25 001--300 1 420 3 220 7 22014 30 50 65
  4 Släpvagnar med skattevikt över 3 000 kilogram, som dras av en trafiktraktor eller ett motorredskap som beskattas som en trafiktraktor eller av en tung terrängvagn som beskattas enligt E 4 med en hjulaxel3 001-- 8 000 8 001 --550 2 80045 120
  med två hjul axlar3 001-- 8 000 8 001--11 000 11 001--17 000 17 001--550 1 550 3 050 13 25020 50 170 250
  med tre eller flera hjul axlar,3 001--11 000 11 001--14 000 14 001--20 000 20 001--25 000 25 001--30 000 30 001--550 2 150 3 350 7 850 13 100 19 10020 40 75 105 120 45
  Lag (2005:958).
  Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja, tas skatt ut enligt 3. Dras släpvagn även av en trafiktraktor, av ett motorredskap som beskattas som en trafiktraktor eller av en tung terrängvagn som beskattas enligt E4 tas skatt ut enligt 4. Lag (1995:1641).
  Dras annan släpvagn än påhängsvagn även av en bil som kan drivas med dieselolja tas skatt ut enligt 3. Lag (2000:1325).

  Bilaga 2 till fordonsskattelagen (1988:327)

  Förteckning över kommuner som avses i 14 §
  Värmlands län TorsbyVästerbottens län Bjurholm Dorotea
  Kopparbergs länLycksele Malå
  Malung Vansbro ÄlvdalenNorsjö Sorsele Storuman Vilhelmina
  Gävleborgs länVindeln Vännäs
  LjusdalÅsele
  Västernorrlands län Sollefteå ÅngeNorrbottens län Arjeplog Arvidsjaur Gällivare
  Jämtlands länHaparanda Jokkmokk
  Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund ÅreKalix Kiruna Pajala Älvsbyn Överkalix Övertorneå
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om vägtrafikskatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet. Ränta som belöper på tid före ikraftträdandet beräknas enligt äldre föreskrifter.
  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 70 a § den 1 januari 1993, och i övrigt den 1 oktober 1993.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före den 1 oktober 1993.
  3. Skyldig att betala kilometerskatt för fordon, som har varit kilometerskattepliktigt under någon del av tiden mellan närmast föregående avstämpling som har legat till grund för beräkning av kilometerskatt och utgången av september månad 1993, är den som ägde fordonet vid ingången av oktober månad 1993.
  4. Regeringen får förordna att den sista uppbörden av kilometerskatt får avse annan tid än skatteperiod.
  5. Närmare föreskrifter om uppbörd i samband med upphörandet av bestämmelserna om kilometerskatt meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
  6. Äldre bestämmelser i 64 och 65 §§ om brukandeförbud på grund av obetald kilometerskatt gäller även efter den 1 oktober 1993.
  7. Om ett dieseldrivet motorfordon som den 1 oktober 1993 ägs av en handikappad är befriat från skatteplikt enligt äldre bestämmelser i 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601), skall särskilt bidrag utgå till fordonets ägare. Bidraget skall utgå så länge fordonet enligt bestämmelserna i lagen (1988:356) om ändring i nämnda lag är befriat från fordonsskatteplikt, och motsvara för år räknat skatten enligt lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter på en kvantitet av 700 liter dieselolja. Närmare föreskrifter om bidraget meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
  8. Används kilometerskattepliktigt fordon utomlands enligt 72 § andra eller tredje stycket den 1 oktober 1993 medges avräkning av kilometerskatt i enlighet med bestämmelserna i 71--73 §§ för körsträcka som tillryggalagts under tid fram till nämnda dag efter särskild ansökan, under förutsättning att bestämmelserna i 74 och 75 §§ iakttagits vid utresan.
  Ansökan som avses i första stycket skall göras hos beskattningsmyndigheten. Den skall ha kommit in dit inom fyra månader efter det att fordonet återförts till Sverige.
  1. Bestämmelsen i 70 a § tillämpas i fråga om järnvägstransporter som har påbörjats den 1 januari 1993 eller senare.
  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993 och upphör att gälla den 1 oktober samma år. Lagen är dock även därefter tillämplig på förhållanden som hänför sig till den tid lagen varit i kraft.
  Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, och tillämpas i fråga om fordon för vilka försäljningsskatt tas ut enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon i dess lydelse från och med den 1 januari 1995.
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Om begäran om omprövning eller slutligt beslut eller ansökan i någon annan fråga enligt denna lag har kommit in före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  3. Äldre bestämmelser gäller också om talan om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt har väckts före ikraftträdandet och vid överklagande enligt 84 § av beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  4. Överklagande enligt 86 § av beslut som meddelats av en länsstyrelse skall efter ikraftträdandet ges in till Skattemyndigheten i Örebro.
  5. Vid tillämpning av äldre bestämmelser efter ikraftträdandet fullgörs allmänna ombudets uppgifter av Riksskatteverket. Lag (1998:245).
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarandde i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter i 60 § gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före den 1 januari 1998.
  Denna lag träder i kraft den 1 februari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1999 och tillämpas i fråga om fordon som blir skattepliktiga första gången efter den 30 juni 1999.
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
  2. I fråga om personbil, buss med en skattevikt av högst 3 500 kilogram eller lastbil med en skattevikt av högst 3 500 kilogram, som uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt bilaga 4 till bilavgasförordningen (1991:1481) i dess lydelse före den 15 juli 1999, gäller 14 a § i sin äldre lydelse. Detta gäller dock endast om ett sådant fordon blivit skattepliktigt före den 1 januari 2000.
  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
  2. Bestämmelserna i 14 b § tillämpas på bilar som blir skattepliktiga första gången från och med den 1 januari 2000. För dessa bilar återbetalas erlagd fordonsskatt för perioden den 1 januari-30 juni 2000 till den som är skattskyldig när lagen träder i kraft, med avdrag för belopp som under denna period återbetalats på grund av avställning och avregistrering. Understiger återbetalningsbeloppet 100 kronor skall ingen återbetalning ske.
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller i fråga om bilar som delats in i miljöklasser före lagens ikraftträdande.
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller i fråga om bilar som delats in i miljöklasser före lagens ikraftträdande.
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Den nya lydelsen av 46 och 47 §§ tillämpas första gången på skatt som avser skatteår eller skatteperiod som påbörjas efter utgången av år 2003.
  Äldre bestämmelser skall alltjämt gälla för tidigare skatteår och skatteperioder. Lag (2003:337).
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
  2. Äldre föreskrifter i 84 § första och fjärde styckena gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.
  3. Äldre föreskrifter i 84 a § andra stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
  De upphävda paragraferna skall fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Äldre bestämmelser i 47 § gäller fortfarande för skatteår och skatteperioder som påbörjats före utgången av år 2003.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:35
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1989:702
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:179) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:89
  Omfattning
  ändr. 3, 68 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:312) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

Lag (1991:609) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

Lag (1991:1911) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

Lag (1992:644) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 2, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 88 §§, rubr. närmast före 61 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:883) om ändring i lagen (1991:609) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. bil. 2 i 1991:609
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:124, Bet. 1992/93:SkU13
  Omfattning
  upph. 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 48, 49, 50, 52, 71, 72, 73, 75, 77 §§, bil. 2, huvudrubr. närmast före 12, 26 §§, underrubr. närmast före 26, 30, 34, 48, 69, 71, 74, 77 §§; nuvarande bil. 3 betecknas bil. 2; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 9, 14, 36, 42, 46, 53, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 79, 83, 84, 88 §§, bil. 1, den nya bil. 2, huvudrubr. närmast före 69 §; ny 70 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1441) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:124, Bet. 1992/93:SkU13
  Omfattning
  ny 26 a §, begr. giltighet
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1992:1731) om ändring i lagen (1989:702) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:28, Bet. 1992/93:TU7
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 21, 25, 25 a §§, bil. 1 i 1989:702

Lag (1993:775) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 58 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:841) om ändring i lagen (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:370, Prop. 1992/93:192, Bet. 1992/93:SkU34
  Omfattning
  ändr. bil.1 till 1992:1440

Lag (1993:913) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 60, 66 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1707) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 58 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1994:303) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:271, Prop. 1993/94:181, Bet. 1993/94:SkU27
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1777) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 25, 25 a §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1792) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:154, Prop. 1994/95:55, Bet. 1994/95:SkU5
  Omfattning
  ny 14 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1201) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:12, Prop. 1995/96:24, Bet. 1995/96:SkU4
  Omfattning
  ändr. 3, 38, 47, 67, 68, 82, 84 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1641) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:131, Prop. 1995/96:25, Bet. 1995/96:FiU1
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:672) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  upph. 83 §, rubr. närmast före 83 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:834) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1996-10-01

Lag (1996:955) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 68 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1409) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:71, Prop. 1996/97:14, Bet. 1996/97:SkU8
  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:534) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 60, 62 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:1138) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:72, Prop. 1997/98:12, Bet. 1997/98:SkU7
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-02-01

Lag (1998:191) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
  Omfattning
  upph. 68 §, rubr. närmast före 68 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:245) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 3 §, övergångsbest. till 1995:1201
  Ikraftträder
  1999-01-01

Lag (1998:387) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 84 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:692) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:256, Prop. 1998/99:100, Bet. 1998/99:FiU20
Omfattning
ändr. 14 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Lag (1999:1065) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 14 a §, bil. 1
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1322) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:110, Prop. 1999/2000:9, Bet. 1999/2000:SkU8
Omfattning
ändr. 5, 79, 81 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:474) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 14 §; nya 14 b, 14 c §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1325) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1430) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:567) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1, 6, 9, 10, 14, 36, 41, 66 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:959) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:34, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:FiU1
Omfattning
ändr. 9, 23, 25, 25 a §§, bil. 1 p E
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1082) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Prop. 2001/02:31, Bet. 2001/02:MJU6
Omfattning
ändr. 14 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1129) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:82, Prop. 2001/02:31, Bet. 2001/02:MJU6
Omfattning
upph. 14 b §; ändr. 14 c §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:410) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 3, 43, 47, 60, 67, 84 §§; ny 84 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:578) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 81 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2003:215) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:167, Prop. 2002/03:106, Bet. 2002/03:SkU16
Omfattning
ändr. 46, 47 §§; ny 60 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:337) om ändring i lagen (2003:215) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:220
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 2003:215

Lag (2003:654) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3, 4, 67, 84, 84 a §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1196) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:120, Prop. 2003/04:21, Bet. 2003/04:SkU12
Omfattning
upph. 69, 70, 74 §§; ändr. 47 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:1036) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Omfattning
ändr. p b, c, d i bil. 1
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:958) om ändring i fordonsskattelagen (1988:327)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2006:227

Omfattning
upph.