RÅ 1994 not 279

Not 279. Ansökan av Björn E. om resning i mål om

inkomsttaxering 1988. - Regeringsrätten meddelade den

29 november 1993 (RÅ 1993 ref. 86) dom i mål avseende

Björn E:s inkomsttaxering 1988. Regeringsrätten vägrade

härvid Björn E. avdrag för den del av underskottet i

Filmintressenter 1986 Kommanditbolag som föll på hans tio

andelar i kommanditbolaget. - Björn E. ansökte om resning

och yrkade att avdrag skulle medges honom för hans del av

rörelseunderskottet i kommanditbolaget. Som grund för

resning anförde han bl.a. följande. Regeringsrätten hade

gjort en genomsyn grundad på missuppfattningen att

komplementären erlagt minimiroyalty för de utländska

filmerna till kommanditbolaget. Att royaltybeloppen

inbetalts först från distributörerna måste vara en sådan

omständighet som ändrade bilden i sådan omfattning att en

omprövning av ärendet måste anses motiverad. Vidare

framstod det inte med hänsyn till bankgarantins

konstruktion som rimligt att utgå från att kommanditbolaget

skulle kunna ha friskrivit banken, innan kommanditbolaget

mottagit royaltyintäkterna eller att banken skulle ha

lämnat ifrån sig belopp motsvarande ogulden köpeskilling så

länge betalningsansvaret enligt garantin kvarstod mot

kommanditbolaget. Beträffande de svenska filmerna måste

Regeringsrätten ha varit okunnig om att kommanditbolaget

mottagit B1-garanti, vilket var en sådan omständighet som

måste ändra bilden i sådan omfattning att en omprövning av

målet även beträffande de svenska filmerna måste anses

motiverad. - Regeringsrätten (1994-05-05, Björne, Dahlman, Werner, Swartling, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att sådana nya omständigheter framkommit i målet som motiverar en annan bedömning av frågan om Björn E. är berättigad till yrkat avdrag än den som gjorts i Regeringsrättens dom den 29 november 1993. Inte heller i övrigt har Björn E. visat att skäl för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-03-10, Håkansson)

*REGI

*INST