RÅ 1994 not 28

Ansökan om resning av Seifu Z. i ärende om svenskt medborgarskap

Not 28. Ansökan om resning av Seifu Z. i ärende om svenskt medborgarskap. - Statens invandrarverk fattade den 11 december 1991 beslut i ärende angående ansökan av

Seifu Z. om svenskt medborgarskap. Sedan Seifu Z.

överklagat Invandrarverkets beslut beslöt Utlänningsnämnden den 12 november 1992 att avslå överklagandet. - I

ansökningen anförde Seifu Z. i huvudsak att det var

uppenbart att han uppfyllde villkoret om fem års hemvist i riket och att Utlänningsnämndens, liksom Invandrarverkets, rättstillämpning uppenbart stred mot lag. -

Utlänningsnämnden avgav yttrande i målet. - Regeringsrätten (1994-01-27, M. Sjöberg, Dahlman, Berglöf, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Utlänningsnämndens beslut om naturalisation enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap får inte

överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma

rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte

efter överlämnande enligt 9 a § samma lag är regeringen som har att pröva ett ärende enligt lagen (jfr prop. 1991/92:30 s. 29). Bestämmelserna om naturalisation ger de beslutande myndigheterna en viss frihet vid beslutsfattandet. Av Utlänningsnämndens rättsbildande funktion och

resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning i ett fall som det förevarande inte föreligger om nämndens rättstillämpning håller sig inom ramen för en rimlig tolkning av bestämmelsen i fråga. Regeringsrätten finner att så är fallet beträffande den tolkning av hemvistbegreppet som legat till grund för Utlänningsnämndens beslut. Skäl för resning föreligger

därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1993-12-14, Holmstedt)

*REGI

*INST