RÅ 1994 not 280

Not 280. Ansökan av Peter B. och Jan J. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut att anta områdesbestämmelser. - Kommunfullmäktige i Hedemora kommun beslöt den 17 december 1992, § 144, att anta

områdesbestämmelser för Pershyttan. Peter B. och Jan J.

överklagade kommunfullmäktiges beslut. Länsstyrelsen i

Kopparbergs län beslöt den 17 februari 1993 att inte ta upp

överklagandet till prövning eftersom besvärshandlingen inte

kommit in till länsstyrelsen i rätt tid. Peter B. och

Jan J. överklagade beslutet hos regeringen (Miljö- och

naturresursdepartementet), som i beslut den 6 maj 1993

avslog överklagandet. - I skrivelsen yrkade Peter B. och

Jan J. i första hand att Regeringsrätten skulle

ogiltigförklara beslutet. Om detta inte var möjligt

hemställde de om återställande av försutten tid för

anförande av besvär över kommunens beslut. Till stöd för

sin talan anförde de bl.a. att kommunen inte hade följt

bestämmelserna i 5 kap. 30 § plan- och bygglagen (1987:10),

PBL, vid hanteringen av ärendet och därför brutit mot

lagen. - Regeringsrätten (1994-05-06, Wahlgren, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten prövar skrivelsen som en ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga

kommunfullmäktiges beslut. - Enligt 5 kap. 33 § plan- och

bygglagen (1987:10), PBL, jämfört med 5 kap. 30 § första

stycket samma lag skall, senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om antagande av områdesbestämmelser tillkännagetts på kommunens anslagstavla, meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet samt besvärshänvisning sändas i brev till bl.a. sakägare som senast under utställningstiden har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. - Av handlingarna framgår att justering av kommunfullmäktiges protokoll anslagits den 21 december 1992 men att meddelande enligt 5 kap. 30 § första stycket PBL sänts först den 5 januari 1993 till Peter B. och Jan J., som mottog meddelandet den 7 januari 1993. Besvärshandlingen skulle enligt 13 kap. 3 § PBL ha kommit in till länsstyrelsen senast den 11 januari 1993. - Den omständigheten att meddelandet enligt 5 kap. 30 § första stycket PBL sändes först den 5 januari 1993 är inte

tillräckligt skäl för att anse att Peter B. och Jan J. varit förhindrade att i laga tid överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta områdesbestämmelserna. Andra skäl för återställande av den försuttna besvärstiden har inte anförts. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-26, Sundberg)

*REGI

*INST