RÅ 1994 not 287

Not 287. Ansökan av Davis S. om resning alternativt

återställande av försutten tid i ärende ang.

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 16 juli 1992 att avslå en ansökan av Davis S. om

uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Beslutet

delgavs honom personligen den 23 juli 1992. Tiden för

överklagande gick ut den 13 augusti 1992. I en till

Invandrarverket den 18 augusti 1992 inkommen skrivelse

överklagade han beslutet. Den 21 augusti 1992 avvisade

Invandrarverket skrivelsen med hänvisning till att den

kommit in för sent. I beslut den 4 november 1992 avslog

Utlänningsnämnden Davis S:s överklagande av

Invandrarverkets beslut den 21 augusti 1992. I beslut den

4 december 1992, den 12 maj 1993 och den 25 oktober 1993

avslog Invandrarverket ansökningar enligt 2 kap. 5 § tredje

stycket utlänningslagen. - Davis S. yrkade att

Regeringsrätten skulle bevilja resning och alternativt att

den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets

beslut den 16 juli 1992 skulle återställas. Han yrkade

också att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas.

- Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak

följande. Invandrarverkets bedömning, att han inte var

trovärdig beträffande sina politiska skäl, var inte riktig.

Beträffande det för sent inkomna överklagandet av

Invandrarverkets beslut den 16 juli 1992 informerades han

av assistenten på flyktingförläggningen att hans dåvarande

ombud hade semester men att en annan advokat på byrån

skulle komma att handha överklagandet. Detta framgick av en

till ansökningen fogad kopia av ett skriftligt meddelande

från assistenten. Han hade även fått den uppfattningen att

han, när han undertecknade beskedet om avslag, också

tillkännagivit sin avsikt att överklaga. Hans ombud skrev i

överklagandet av Invandrarverkets avvisningsbeslut den

21 augusti 1992 att assistenten bara kunde litet

skolengelska och att detta skulle vara orsaken till att

överklagandet lämnades in för sent. Det var uppenbarligen

ett försök att komma ifrån ansvaret för att byrån inte

lämnade in ansökan i tid som utlovats. Davis S. hade varit

mycket aktiv under hela processen men hade inte fått chans

att rätta till felaktigheter som av olika skäl uppstått

under ärendehanteringen. - Regeringsrätten (1994-05-09,

Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Davis S. har inte visat att sådana omständigheter föreligger som utgör grund för resning. Inte

heller har Davis S. visat att det föreligger skäl

för att återställa försutten tid för att överklaga

Invandrarverkets beslut den 16 juli 1992. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd II 1994-04-26, Hartzell)

*REGI

*INST