RÅ 1994 not 289

Not 289. Ansökan av Severins Möbler i Halmstad AB om

resning i mål ang. inkomsttaxering 1986-1989. - Bolaget

taxerades åren 1985-1989 till statlig och kommunal

inkomstskatt för vissa belopp. Taxeringsnämnden frångick

därvid bolagets deklarationer på så sätt att inkuransavdrag

medgavs med 5 procent vid värderingen av bolagets lager mot

av bolaget yrkade 10 procent. Bolaget överklagade

taxeringsnämndens beslut beträffande samtliga taxeringsår.

I dom den 5 maj 1988 ändrade inte Mellankommunala

skatterätten taxeringsnämndens beslut avseende 1985 års

taxering. Bolaget överklagade beslutet hos Kammarrätten i

Göteborg, som i dom den 3 april 1992 avslog överklagandet.

Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 4 maj 1994 ej

prövningstillstånd. Efter återkallelse av bolaget avskrev

Länsrätten i Hallands län i beslut den 4 februari 1993

bolagets överklaganden avseende taxeringsåren 1986-1989. -

Bolaget ansökte om resning och yrkade att bolaget skulle

medges avdrag vid 1986-1989 års taxeringar med 177 780 kr,

250 562 kr, 228 821 kr resp. 199 085 kr, motsvarande den

beslutade minskningen av inkuransavdraget vid närmast

föregående års taxering. Till stöd för ansökningen

åberopade bolaget att minskningen av inkuransavdraget ett

år skulle ha lett till att avdrag medgetts med motsvarande

belopp vid det efterföljande årets taxering och att

taxeringsmyndigheten underlåtit att medge detta avdrag. -

Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -

Regeringsrätten (1994-05-09, Brink, Berglöf, Lindstam):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner med hänsyn till omständigheterna i målet att bolaget

skall beviljas resning avseende 1986-1989 års taxeringar. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar

resning och överlämnar målen till Länsrätten i Hallands län

för prövning av bolagets yrkanden rörande

inkomsttaxeringarna 1986-1989. (fd II 1994-04-26, Hartzell)

*REGI

*INST