RÅ 1994 not 293

Not 293. Besvär i särskild ordning och ansökan om resning

av Susanne H. avseende inkomsttaxering 1984. - Susanne H.

taxerades 1984 till statlig inkomstskatt i Lidingö kommun

och till kommunal inkomstskatt i bl.a. Helsingborgs kommun.

Hon beskattades därvid för ett belopp om 41 566 kr,

avseende hennes del av realisationsvinsten vid försäljning

av en fastighet som hon ägt tillsammans med sin syster

Gunilla H. - I besvär i särskild ordning som kom in till

Länsrätten i Stockholms län den 30 september 1991 yrkade

Susanne H. att hennes inkomst av fastighetsförsäljningen

skulle sättas ned med 40 227 kr. Hon uppgav att hon och

hennes syster genom förlikning, som stadfästs genom dom den

9 september 1991 av Helsingborgs Tingsrätt, förpliktats att

återbetala 60 000 kr till köparen. Vidare hade hon åsamkats

advokatkostnader om 1 805 kr samt resekostnader om 8 422 kr

för inställelsen i tingsrätten. De höga resekostnaderna

berodde på att hon vid tillfället varit bosatt i USA. -

Länsrätten avvisade besvären genom beslut den 10 mars 1993,

varefter Kammarrätten i Stockholm den 29 september 1993

avslog Susanne H:s överklagande. - Susanne H. fullföljde

sin talan och yrkade i andra hand resning. -

Riksskatteverket tillstyrkte att resning beviljades och att

inkomsten av fastighetsförsäljningen sattes ned med

40 227 kr. - Regeringsrätten (1994-05-10, Wahlgren,

Dahlman, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela

prövningstillstånd. - Emellertid är omständigheterna sådana

att resning bör beviljas. Inkomsten av

fastighetsförsäljningen skall därvid nedsättas med yrkade

40 227 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. - Regeringsrätten beviljar resning såvitt avser Susanne H:s taxering 1984 till statlig inkomstskatt i Lidingö kommun och till kommunal inkomstskatt i Helsingborgs kommun. -

Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndernas beslut såvitt

här är i fråga och bestämmer Susanne H:s taxeringar till

följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd II

1994-04-27, Håkansson) Anm. Samma dag avgjordes med samma utgång ett mål avseende Gunilla H:s inkomsttaxering 1984.

*REGI

*INST