RÅ 1994 not 294

Not 294. Ansökan av Anna O. om resning i mål ang.

inkomsttaxering 1989. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus

län avslog i dom den 12 februari 1992 ett yrkande av

Anna O. om avdrag vid inkomsttaxeringen 1989 med 150 670 kr

för konsultarvode. - I överklagande vidhöll Anna O. sitt

yrkande. - I dom den 3 september 1992 avslog Kammarrätten i

Göteborg överklagandet med följande motivering: Anna O. är

delägare i Restaurang Creperiet HB. I resultaträkningen för

räkenskapsåret den 1 juli 1987 - den 30 juni 1988 har som

kostnad bl.a. redovisats posten konsultarvode med

150 670 kr. Anna O. har dels av taxeringsnämnden och dels i

länsrätten beretts tillfälle att specificera och inkomma

med underlag för kostnaden. Hon har därvid uppgivit att O:s

Restaurang AB enligt överenskommelse medverkat vid en

ombyggnad av restaurangen Creperiet som konsult och

rådgivare. O:s Restaurang AB medverkade bl.a. till

upprättande av vissa handlingar, biträdde vid förekommande

beräkningsarbeten samt instruerade hur t.ex. läggning av

golv- och kakelplattor skulle ske. Anna O. har i

kammarrätten anfört att äldre överskottsmaterial,

inventarier och resterande nytt material från O:s

Restaurang AB:s ombyggnad överlåtits till handelsbolaget

och att detta även disponerat vissa utrymmen och maskiner

hos aktiebolaget under ombyggnaden samt att det överlåtna

materialet och inventarierna saknat marknadsvärde. - Det

har inte inkommit något underlag för eller någon

specifikation av ifrågavarande kostnad som kan godtas.

Utredningen kan inte anses visa att rätt föreligger till

avdrag för den i handelsbolagets resultaträkning redovisade

kostnaden för konsultarvode. - I skrivelse rubricerad som

"ÖVERKLAGANDE OCH BEGÄRAN OM RESNING AV KAMMARRÄTTENS DOM

19920903", som kom in till kammarrätten den 7 oktober 1993,

yrkade Anna O. att domen antingen omprövades eller ändrades

efter resning. Hon anförde att hennes ombud misskött

ärendet. Vidare bifogade hon kopior av två verifikationer

på sammanlagt 150 670 kr. Den ena avsåg

konsultationskostnader om 123 000 kr och den andra

kostnader för förbrukningsmaterial om 27 670 kr. - Genom

beslut den 14 oktober 1993 avvisade Kammarrätten i Göteborg

överklagandet, eftersom det hade kommit in för sent. I

samma beslut överlämnade kammarrätten skrivelsen i övrigt

till Regeringsrätten. - Riksskatteverket avstyrkte resning.

- Regeringsrätten (1994-05-10, Wahlgren, Dahlman, Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Anna O. anfört och åberopat utgör inte skäl för resning. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd II 1994-04-27, Håkansson)

*REGI

*INST