RÅ 1994 not 295

Not 295. Överklagande av Ronnie L. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Ronnie L. begärde hos arbetsförmedlingen

att få ta del av datalistorna "Dellista sökande" och

"Sökandeblankett LNR". - Arbetsförmedlingen i Gällivare

(1993-10-14) avslog hans begäran med hänvisning till 7 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100). - I överklagande vidhöll´Ronnie L. sin begäran samt önskade även "klarläggande med avseende på sekretessen" vad gällde uppgifterna i vad som kallades "Sökandenotis". - Kammarrätten i Sundsvall (1993-10-14, Lundin, Holback, Rubing): Sekretess gäller i

ärende om arbetsförmedling för uppgift om enskilds

personliga förhållanden, om det inte står klart att

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom

närstående lider men (7 kap. 10 § sekretesslagen).

Bestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit,

vilket innebär presumtion för sekretess. - Kammarrätten har

från arbetsförmedlingen inhämtat att datalistan "Dellista

sökande" innehåller uppgifter bl.a. om den arbetssökandes

namn och personnummer, sökt yrke, den sökandes utbildning

och yrkeserfarenhet. Såvitt framgår av handlingarna

innehåller även "Sökandeblankett LNR" individualiserade

uppgifter om den arbetssökande. - Vad först gäller

Ronnie L:s yrkande om klarläggande med avseende på

sekretessen i "Sökandenotis" har en begäran att få ta del

av uppgifter i sådan handling inte framställts hos

arbetsförmedlingen och inte heller prövats av myndigheten.

Hans yrkande i den delen kan därför inte prövas av

kammarrätten. - Vad härefter gäller de handlingar som

Ronnie L. begärt att få ta del av hos arbetsförmedlingen

finner kammarrätten att det inte står klart att uppgifter

av det slag som finns i dessa kan röjas utan att den

enskilde arbetssökande eller någon honom närstående lider

men. Ronnie L:s talan skall därför inte bifallas. -

Kammarrätten avvisar Ronnie L:s yrkande avseende

"Sökandenotis". - Kammarrätten lämnar överklagandet i

övrigt utan bifall. - I Regeringsrätten vidhöll Ronnie L.

yrkandet att få del av datalistorna "Dellista sökande" och

"Sökandeblankett LNR". I andra hand yrkade han att

blanketterna skulle lämnas ut med överstrykning av

uppgifter vars utlämnande enligt arbetsförmedlingens

uppfattning kunde innebära men för den enskilde. - I

infordrat yttrande anförde Arbetsmarknadsstyrelsen bl.a.

följande: De uppgifter som klaganden vill få del av avser

uppgifter om enskilda arbetssökandes personliga

förhållanden i ärenden om arbetsförmedling. Enligt

styrelsens mening sträcker sig sekretessen i ärenden av

detta slag mycket långt. Bestämmelsen om sekretess

tillämpas inom Arbetsmarknadsverket normalt sett så strängt

att redan den omständigheten att någon är inskriven vid

(kund hos) den offentliga arbetsförmedlingen är en

sekretessbelagd uppgift. För arbetssökande är det nämligen

normalt sett så att de anser sig kunna lida men av att det

blir offentligt att de söker arbete genom

arbetsförmedlingen. I all synnerhet gäller detta

arbetssökande som redan har ett arbete därför att det kan

skada dem om deras arbetsgivare får veta att de söker nytt

arbete. Men även i andra fall måste man inom den offentliga

arbetsförmedlingen utgå från att det kan skada de

arbetssökande om det kommer ut att de är kunder hos

arbetsförmedlingen. - Klaganden tycks i andra hand begära

hos Regeringsrätten att uppgifter som kan innebära att

enskilda arbetssökande lider men stryks över på blanketten.

En förutsättning för att så ska kunna ske är att alla

uppgifter som innebär risk för att de arbetssökande

identifieras undantas vid ett utlämnande. Dessa uppgifter

är enligt styrelsens mening uppgifterna om löpnummer (LNR),

namn, personnummer, inskrivningsdatum (spalten "sedan"),

spalten utb/erf och utbildningskod. Att förhindra att dessa

uppgifter lämnas ut är nödvändigt med tanke på att antalet

arbetstagare eller arbetssökande inom yrkesområdet i

Gällivare inte är större än att det finns risk för att den

på orten som har normal personkännedom inom branschen kan

identifiera de arbetssökande med ledning av uppgifterna. -

Regeringsrätten (1994-05-11, M. Sjöberg, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Svartling): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Enligt 7 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100)

gäller, med ett omvänt skaderekvisit, i ärende om

arbetsförmedling sekretess för uppgift om enskilds

personliga förhållanden. Huvudregel är sålunda att

sekretess gäller för sådan uppgift och att uppgift får

lämnas ut endast om det står klart att ett utlämnande inte

leder till men för den eller dem uppgifterna rör eller

någon honom eller dem närstående. Uttrycket men anses

härvid ha en mycket vid innebörd (jfr prop. 1979/80:2 del A

s. 83). - De handlingar som Ronnie L. begär att få ta del

av avser dels en utskrift av det ADB-baserade

personregister som förs vid Arbetsförmedlingen i Gällivare

över enskilda arbetssökande, dels en utskrift rörande en

eller flera av de arbetssökande som kan tas fram med hjälp

av ett åsatt löpnummer. I en utskrift av personregistret

anges olika uppgifter om enskilda arbetssökande hos

arbetsförmedlingen såsom namn och personnummer,

sökandekategoritillhörighet, utbildning eller

yrkeserfarenhet, vilket yrke vederbörande söker och hur

länge sökanden varit inskriven vid förmedlingen m.m. De

begärda handlingarna innehåller således sådana uppgifter

som avses i det angivna lagrummet. Det står inte klart i

målet att dessa uppgifter kan röjas utan men för de

arbetssökande om uppgifterna lämnas ut på sätt Ronnie L.

begärt. Det förhållandet att vissa uppgifter av det slag

varom här är fråga kan lämnas ut när någon söker

arbetskraft vid arbetsförmedlingen föranleder inte annan

bedömning. Ronnie L:s överklagande skall i enlighet med det

anförda avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 1994-04-19,

Hallner)

*REGI

*INST