RÅ 1994 not 299

Not 299. Ansökan av Paul B. om resning i mål ang.

inkomsttaxering 1988. - Paul B. sålde under 1987

fastigheten Håsta 3:35 i Hudiksvall för 510 000 kr. Han

redovisade i sin deklaration vid 1988 års taxering en

realisationsvinst på grund av fastighetsförsäjningen om

32 394 kr. Han blev taxerad i enlighet med deklarationen. -

I Regeringsrätten ansökte Paul B. om resning och yrkade att

taxeringarna skulle sättas ned. Till stöd för ansökningen

anförde han bl.a. följande. Enligt ett förlikningsavtal i

december 1993 hade han förpliktats att till de nuvarande

ägarna av fastigheten utge ersättning för dolda fel i

fastigheten med 17 500 kr. Han hade även haft

advokatkostnader i anledning av förlikningsförfarandet med

2 548 kr. - Riksskatteverket tillstyrkte att resning

beviljades och att realisationsvinsten beräknades till

12 346 kr. - Regeringsrätten (1994-05-11, Voss, Werner,

Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med

hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten

att skäl för resning föreligger och att realisationsvinsten

skall beräknas till 12 346 kr. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. -

Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och sätter

ned Paul B:s taxeringar 1988 till följande belopp (beloppen

här uteslutna). (fd I 1994-04-26, Bäckvall)

*REGI

*INST