RÅ 1994 not 301

Not 301. Besvär i särskild ordning samt ansökan om resning

av Mape Elektro & Akustik AB avseende inkomsttaxeringar

1988 och 1989. - Taxeringsnämnden åsatte, i avsaknad av

deklarationer, Mape Elektro & Akustik AB (bolaget)

skönstaxeringar taxeringsåren 1988 och 1989, varvid bolagets rörelseinkomst beräknades till 25 000 kr resp. 100 000 kr. Lokala skattemyndigheten påförde bolaget skattetillägg. Bolaget anförde besvär över taxeringsnämndens och Lokala

skattemyndighetens beslut genom skrivelse, som kom in till

Länsrätten i Stockholms län den 24 april 1991. Till

besvären fogades deklarationer vilka för inkomståret 1987

upptog inkomst av rörelse med 0 kr (underskott 673 kr) och

för inkomståret 1988 inkomst av rörelse med 16 072 kr.

Skattemyndigheten tillstyrkte att taxeringen för 1988

undanröjdes och att taxeringen för 1989 nedsattes till

16 072 kr och att påförda skattetillägg undanröjdes.

Länsrätten fann i domar den 15 april 1992 att skäl inte

förelåg att ta upp besvären till prövning i särskild

ordning med stöd av 100 § taxeringslagen men undanröjde

skattetilläggen. Bolaget fullföljde överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm ändrade enligt beslut den 21 april

1993 inte länsrättens domar. - I Regeringsrätten yrkade

bolaget att bli taxerat i enlighet med avgivna

deklarationer. Som skäl för att taxeringsnämndens beslut

inte överklagats i rätt tid anförde bolaget bl.a. följande.

Bolagets revisor insjuknade under 1988 och avled samma år.

Bolagets styrelseordförande var helt eller delvis

sjukskriven under åren 1988 och 1989. Bolaget hade under

dessa år ingen eller ringa verksamhet och hade inte

ekonomiska resurser för att ha någon anställd för kamerala

uppgifter. - Regeringsrätten (1994-05-11, Voss, Werner,

Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten finner inte skäl att meddela

prövningstillstånd. - Av utredningen i målet får anses

framgå att bolaget blivit väsentligt för högt taxerat.

Skattemyndigheten har under målens handläggning i

länsrätten tillstyrkt att bolagets taxering för 1988

undanröjs och att taxeringen för 1989 nedsätts till

16 072 kr. Med hänsyn härtill och till vad som nu anförts

och i övrigt förekommit i målet finner Regeringsrätten att

skäl för resning föreligger och att taxeringarna bör

bestämmas i enlighet med de till länsrätten ingivna

deklarationerna. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten

beviljar resning och upphäver taxeringen 1988 samt

nedsätter taxeringen 1989 till 16 070 kr, taxerad och

beskattningsbar inkomst. (fd I 1994-04-26, Bäckvall)

*REGI

*INST