RÅ 1994 not 305

Not 305. Överklagande av E. Dahlen Kran og Transport A/S

Norge ang. rätt till besvär i särskild ordning avseende

inkomsttaxering 1990. - I dom den 28 november 1991 åsatte

Länsrätten i Stockholms län bolaget taxering 1990 till

statlig inkomstskatt med 414 790 kr, avseende inkomst av

rörelse vid bolagets filial i Sverige. - Bolaget anförde

besvär i särskild ordning med yrkande att kostnadsavdrag

skulle medges med 414 467 kr och taxeringen på grund därav

sättas ned till 320 kr. - Kammarrätten i Stockholm avvisade

i beslut den 7 juni 1993 besvären, eftersom rätt till

besvär i särskild ordning inte ansågs föreligga. - I en

till länsrätten inkommen och till kammarrätten överlämnad

skrivelse yrkade bolaget ånyo att taxeringen efter

kostnadsavdrag skulle sättas ned till 320 kr. Kammarrätten

i Stockholm avvisade den 11 oktober 1993 bolagets besvär

med följande motivering: Kammarrätten konstaterade i beslut

den 7 juni 1993 att vad bolaget då anfört inte kunde anses

medföra att det s.k. ursäktlighetsrekvisitet i 100 §

taxeringslagen var uppfyllt och avvisade bolagets

besvärstalan. - Omständigheterna är i allt väsentligt

desamma i förevarande mål. Med hänsyn härtill och mot

bakgrund av att extraordinär besvärsrätt inte föreligger på

annan grund kan inte heller du nu anförda besvären i

särskild ordning upptas till prövning. - Kammarrätten

avvisar besvären. - I Regeringsrätten yrkade bolaget att

taxeringsmålet skulle prövas med stöd av reglerna för

besvär i särskild ordning eller annan lagstiftning och att

avdrag skulle beviljas med 414 467 kr så att den taxerade

inkomsten fastställdes till 320 kr. Bolaget anförde i

huvudsak följande: I bolaget gjordes en intern utredning

varav framgick att en stor del av de kostnader som

sammanhängt med intäkterna till den svenska filialen

betalats direkt från Norge. När uppgifterna fanns till-

gängliga hade besvärstiden avseende taxeringen 1990 gått

ut. - Riksskatteverket avstyrkte att besvären togs upp till

prövning då rätt till besvär i särskild ordning inte kunde

anses föreligga. I sak tillstyrkte emellertid verket att

bolaget medgavs avdrag för kostnader hänförliga till

verksamheten i det fasta driftstället. - Regeringsrätten

(1994-05-16, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen

Domslut

för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har i sitt

beslut den 7 juni 1993 funnit att bolaget inte var

berättigat att på den i målet angivna grunden föra talan i

extraordinär ordning mot ifrågavarande taxering. Förnyad

prövning av frågan om rätt till besvär i särskild ordning

föreligger på denna grund kan därefter endast ske efter

besvär i vanlig ordning över nämnda beslut. - Bolagets av

länsrätten till kammarrätten överlämnade skrivelse,

dagtecknad den 14 juni 1993, är i stort sett

överensstämmande med bolagets första skrivelse angående

rätt till besvär i särskild ordning och kammarrätten borde

följaktligen inte ånyo ha tagit upp frågan huruvida

åberopad grund kunde medföra rätt till besvär i särskild

ordning. Kammarrättens beslut den 11 oktober 1993 bör

därför upphävas. - Av bolagets nyssnämnda skrivelse framgår

att bolaget tagit del av kammarrättens beslut den 7 juni

1993 senast den dag skrivelsen daterats dvs. den 14 juni

1993. Först den 27 september 1993 kom skrivelsen in till

kammarrätten. Tiden för att överklaga kammarrättens beslut

den 7 juni 1993 hade då gått ut och bolagets talan i denna

del skall således avvisas. - Bolaget får i andra hand anses

ha yrkat resning i taxeringsärendet. - Med hänsyn till

omständigheterna finner Regeringsrätten att resning bör

beviljas i fråga om bolagets inkomsttaxering år 1990. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver

kammarrättens beslut den 11 oktober 1993 och avvisar

bolagets besvär angående rätt till besvär i särskild

ordning. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendet

angående bolagets inkomsttaxering 1990 och förordnar att

Länsrätten i Stockholms län skall pröva bolagets yrkande om

avdrag med 414 467 kr vid nämnda inkomsttaxering. (fd II

1994-04-20, Perselius)

*REGI

*INST