RÅ 1994 not 306

Not 306. Överklagande av Jeanette L. ang. rätt att ta del

av allmän handling. - Jeanette L. begärde att få ta del av

en utredning angående faderskapet för henne. -

Socialnämnden i Stockholms stad (1993-09-21): Eftersom utredningen är nedlagd och ärendet avslutat är Du inte att anse som part och kan, till följd av sekretesslagens bestämmelser, inte få ta del av utredningen bortsett från de delar som helt rör Dig själv. - Enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom

närstående lider men. De uppgifter som lämnats i samband

med utredningen av faderskapet får anses vara av sådan art

att de omfattas av sekretesslagens bestämmelser. Din

begäran om att få ta del av faderskapsutredningen avslås

således. - Hos kammarrätten vidhöll Jeanette L. sin

framställning. - Kammarrätten i Stockholm (1994-01-21,

Bergh, Svensson, Sundlöf): Kammarrätten ansluter sig till familjerättsbyråns bedömning att uppgifterna i icke

utlämnade delar av den ifrågavarande akten omfattas av

sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen. - Såvitt

framgår av handlingarna är Jeanette L., som är född 1962,

inte part i något mål eller ärende som rör frågan om

faderskap. Bestämmelserna i 14 kap. 5 § sekretesslagen är

därför inte tillämpliga i målet. Med hänsyn härtill

föreligger hinder att lämna ut de uppgifter som Jeanette L.

inte redan fått del av. - Kammarrätten avslår

överklagandet. - I Regeringsrätten yrkade Jeanette L. att

få ta del av de uppgifter i faderskapsakten som rörde vem

som kunde vara hennes far och anförde bl.a. att det var

konstigt att hon inte varit part i målet då detta gällde

hennes halva identitet. - Regeringsrätten (1994-05-16,

Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg) gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-04-20, Perselius)

*REGI

*INST