RÅ 1994 not 309

Not 309. Överklagande och ansökan om resning av Lars T.

avseende inkomsttaxering 1988. - Länsrätten i Blekinge län

bestämde i dom den 10 september 1990 Lars T:s

inkomsttaxeringar 1988 till vissa belopp. - I överklagande

yrkade Lars T. att taxeringarna skulle sättas ned. -

Kammarrätten i Jönköping lämnade i dom den 8 april 1993

överklagandet utan bifall. - I Regeringsrätten yrkade

Lars T. att prövningstillstånd skulle meddelas eller,

alternativt, att resning skulle beviljas. - Regeringsrätten (1994-05-16, Brink, Dahlman, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande av kammarrättens avgörande i förevarande mål kan enligt 35 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) komma under Regeringsrättens prövning endast om Regeringsrätten

meddelat prövningstillstånd. Av 36 § första stycket samma

lag framgår att skäl till meddelande av prövningstillstånd

föreligger bl.a. om det överklagade avgörandet är behäftat

med så grovt fel att Regeringsrätten skulle kunna bevilja

resning i målet om avgörandet hade vunnit laga kraft.

Huruvida sådant fel kan ha förekommit övervägs således som

ett led i bedömningen av frågan om skäl för

prövningstillstånd föreligger. Det i målet framställda

yrkandet om resning skall därför inte upptas till särskild

prövning. - Skäl att meddela prövningstillstånd föreligger

inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar yrkandet om resning. - Regeringsrätten meddelar ej

prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför

fast. (fd II 1994-04-20, Perselius)

*REGI

*INST