RÅ 1994 not 31

Not 31. Ansökan av Ana Maria C. D. och Miguel C. om återställande av försutten tid för att överklaga ett beslut om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk

beslutade den 28 september 1993 att avslå en ansökan av Ana Maria C. D. och hennes minderårige son Miguel C. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Beslutet delgavs Ana Maria C. D. personligen den 6 oktober 1993. Tiden för överklagande gick ut den

27 oktober 1993. I en till Invandrarverket den 28 oktober 1993 inkommen skrivelse överklagade Ana Maria C. D. och Miguel C. beslutet. Den 4 november 1993 avvisade

Invandrarverket skrivelsen med hänvisning till att den kommit in efter det att tiden för överklagande gått ut. I beslut den 17 november 1993 avslog Invandrarverket en ny ansökan enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - I ansökningen yrkade Ana Maria C. D. och Miguel C. att den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den 28 september 1993 skulle återställas och att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. - Till stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande. Anledningen till att deras ombud inte givit in överklagandet den dag han hade för avsikt att göra detta, den 22 oktober 1993, hade varit att ett av hans barn insjuknat i hög feber. Han hade därför varit tvungen att vara frånvarande från arbetet för att vårda barnet. Han hade därefter den 25 till den 27 oktober 1993 förbisett att inge överklagandet, delvis beroende på att han arbetat korta dagar för att kunna bistå sin fru med vården av barnet sedan även hustrun insjuknat. - Regeringsrätten (1994-01-27, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ana Maria C. D. och Miguel C. har inte visat att deras ombud varit förhindrat att i rätt tid överklaga Invandrarverkets beslut den 28 september 1993. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-01-18, Hartzell)

*REGI

*INST