RÅ 1994 not 310

Not 310. Ansökan av Bill M. om resning i mål ang.

inkomsttaxering 1985 och 1986. - Taxeringsnämnden

beskattade inte Bill M. för inkomst från anställning i

Norge vid 1985 och 1986 års inkomsttaxeringar. Efter besvär

av skattemyndigheten beslöt länsrätten i Gävleborgs län i

domar den 17 juni 1991 att den i Norge intjänade inkomsten

skulle tas upp till beskattning i Sverige och att avräkning

skulle medges för den skatt som erlagts i Norge. Länsrätten

bestämde Bill M:s inkomsttaxeringar i Söderhamn för år 1985

till statlig inkomstskatt till 163 900 kr, taxerad och

beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt

till 164 000 kr taxerad inkomst med beskattningsbar inkomst

av 156 500 kr samt medgav avräkning från svensk

inkomstskatt med 52 413 kr för erlagd norsk skatt. Vidare

bestämde länsrätten hans inkomsttaxeringar i Söderhamn för

år 1986 till statlig inkomstskatt till 207 200 kr, taxerad

och beskattningsbar inkomst, och till kommunal inkomstskatt

till 207 200 kr taxerad inkomst med beskattningsbar inkomst

av 199 700 kr samt medgav - i avsaknad av utredning om

faktiskt erlagd skatt - avräkning från den svenska

inkomstskatten med beräknade 55 000 kr för norsk skatt.

Länsrättens domar fastställdes av Kammarrätten i Sundsvall

i dom den 15 april 1992. Bill M:s besvär till

Regeringsrätten över kammarrättens dom avvisades såsom för

sent anförda i beslut av kammarrätten den 11 augusti 1992.

Regeringsrätten fastställde i beslut den 13 januari 1993

kammarrättens avvisningsbeslut. - I sin ansökan om resning

yrkade Bill M. att han inte skulle beskattas i Sverige för

inkomsten från anställningen i Norge. Utöver de i

taxeringsmålen ingivna handlingarna åberopade han en av

honom själv upprättad sammanställning över arbetstider i

Norge under 1984 och 1985 och intyg på att han i Norge

genomgått två kurser under 1984 resp. 1985. - Han anförde

vidare under hänvisning till norska slutskattesedlar att

han blivit felaktigt taxerad 1985 och 1986. -

Riksskatteverket tillstyrkte att Bill M. medgavs avdrag för

folketrygdavgift med 23 068 kr vid 1986 års taxering samt

att avräkning för norsk skatt medgavs med ytterligare

1 487 kr vid denna taxering. Riksskatteverket bestred

ändring i övrigt av 1985 och 1986 års inkomsttaxeringar. -

Regeringsrätten (1994-05-16, Björne, Brink, Tottie, Werner, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Bill M. anfört i Regeringsrätten visar inte att hans inkomster i Norge på felaktiga grunder upptagits till beskattning i Sverige. I det hänseendet föreligger inte skäl för resning. - Enligt 46 § 2 mom. kommunalskattelagen är emellertid Bill M. berättigad till allmänt avdrag för i Norge debiterade folketrygdavgifter. Vidare skall enligt artikel 25 i

dubbelbeskattningsavtalet med Norge (SFS 1983:913) från

Bill M:s svenska inkomstskatt avräknas ett belopp

motsvarande den inkomstskatt som betalats i Norge. - Av

handlingarna i målet framgår att länsrätten - som vid

bestämmande av Bill M:s taxering 1985 medgivit honom avdrag

för debiterade folketrygdavgifter och avräkning från den

svenska inkomstskatten med slutlig inkomstskatt i Norge

- vid bestämmande av Bill M:s inkomsttaxering 1986 inte

haft tillgång till motsvarande uppgifter. Vid 1986 års

taxering har därför något avdrag för folketrygdavgifter

inte gjorts och avräkning för norsk inkomstskatt medgivits

med ett uppskattat belopp om 55 000 kr. Av numera ingiven

slutskattsedel beträffande inkomståret 1985 framgår att

Bill M. debiterats folketrygdavgifter och att den slutliga

norska inkomstskatten överstigit det belopp för vilket

länsrätten medgivit avräkning. - På grund av det nu anförda

finner Regeringsrätten att det finns skäl bevilja resning

såvitt avser Bill M:s inkomsttaxeringar 1986 och att

bestämma dessa med beaktande av vad Riksskatteverket

anfört. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning beträffande 1985 års inkomsttaxering. - Regeringsrätten beviljar resning såvitt avser 1986 års inkomsttaxering. - Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och bestämmer Bill M:s taxeringar 1986 till följande belopp (beloppen här uteslutna). - Regeringsrätten förordnar med ändring av kammarrättens dom att från den svenska inkomstskatten skall avräknas 56 487 kr. Avräkningsbeloppet skall inte överstiga den del av den svenska inkomstskatten, beräknad utan sådan

avräkning, som belöper på den inkomst som beskattas i

Norge. Avräkningen sker i första hand från den statliga

inkomstskatten. (fd III 1994-04-19, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST