RÅ 1994 not 311

Not 311. Överklagande av Hans J. och Elisabeth J. ang. rätt

till besvär i särskild ordning rörande eftertaxering för

1988 för inkomst. - I dom den 18 juni 1991 eftertaxerade

Länsrätten i Jämtlands län såväl Hans J. som Elisabeth J.

för 717 900 kr, avseende inkomst av tillfällig

förvärvsverksamhet och inkomst av annan fastighet. - I

besvär i särskild ordning yrkade Hans J. och Elisabeth J.

avdrag för sanering av fastighet med 557 000 kr och för

sanering av rörelse med 651 184 kr samt avdrag för

realisationsförlust vid fastighetsförsäljning med

140 978 kr. - Skattemyndigheten bestred att rätt till

prövning i särskild ordning förelåg men tillstyrkte i sak

att avdrag för realisationsförlust vid fastighetsavyttring

medgavs med 140 978 kr. - Kammarrätten i Sundsvall

(1992-12-18, Sjödin, Mobacke, Eriksson): Enligt 100 § 6 och 7 taxeringslagen (1956:623) får besvär i särskild ordning anföras av den skattskyldige om han, till följd av

underlåtenhet att avgiva deklaration eller annan uppgift

eller på grund av felaktighet i deklaration eller i annan

uppgift från honom eller i kontrolluppgift eller i handling

som legat till grund för sådan deklaration eller uppgift,

taxerats till väsentligt högre belopp än som svarar mot

hans inkomst eller förmögenhet, om han eljest kan åberopa

omständighet eller bevis som bort föranleda väsentligt

lägre taxering eller väsentligt lägre skatt på grund av

taxeringen. I båda fallen får besvärstalan inte tas upp

till prövning, om den inte kan grundas på omständighet

eller bevis, varom kännedom saknats vid fastställandet av

den taxering vari rättelse söks, och det framstår som

ursäktligt att den skattskyldige inte i annan ordning

åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av

riktig taxering. - Hans J. och Elisabeth J. har inte anfört

någon omständighet som medför att det kan anses ursäktligt

att deras talan inte anförts i rätt tid. På grund härav kan

överklagandet inte prövas i särskild ordning. -

Kammarrätten tar inte upp Hans J:s och Elisabeth J:s talan

till prövning. - I Regeringsrätten vidhöll Hans J. och

Elisabet J. sitt yrkande om rätt till prövning i särskild

ordning i vad avsåg avdrag för sanering. - Riksskatteverket

bestred att rätt till besvär i särskild ordning förelåg. -

Regeringsrätten (1994-05-16, Björne, Brink, Tottie, Werner, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Såvitt avser den del av kammarrättens beslut som makarna J. överklagat finner Regeringsrätten att de inte visat att deras taxeringar blivit väsentligt för höga. Rätt till besvär i särskild ordning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens beslut innehåller i den del som avses med överklagandet. (fd III 1994-04-19, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST