RÅ 1994 not 312

Not 312. Överklagande och ansökan om resning av Leif S. i

mål ang. arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt

inkomståren 1981 och 1982. - Lokala skattemyndigheten i

Stockholms fögderi fann i fyra beslut den 22 september 1983

att Leif S. var ansvarig för preliminär A-skatt som inkl.

restavgifter uppgick till 1 022 018 kr och avsåg dels

utbetalningar under tiden juli 1981 - december 1982 till en

person som förmedlat arbetskraft, dels utbetalningar under

samma tid till okända arbetstagare. Efter överklagande av

Leif S. undanröjde Länsrätten i Stockholms län genom dom

den 29 april 1987 lokala skattemyndighetens beslut. -

Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom hos

Kammarrätten i Stockholm som i dom den 10 februari 1992

upphävde den överklagade domen och fastställde

skattemyndighetens beslut. - I ett överklagande som sades

innefatta också en ansökan om resning yrkade Leif S. att

länsrättens dom skulle fastställas. Han gjorde gällande att

statsverkets krav på inbetalning av arbetstagares skatt var

preskriberat vid tiden för kammarrättens dom. Vidare

hävdade han att det fanns skäl för prövningstillstånd både

på grund av målets prejudikatsintresse och därför att

omständigheter som avsågs i 36 § första stycket 2

förvaltningsprocesslagen (1971:291) förelåg. -

Regeringsrätten (1994-05-17, Voss, Werner, Swartling):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt

36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291)

kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning

föreligger. Leif S:s överklagande har kommit in i rätt tid

och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill

finner Regeringsrätten att hans ansökan om resning inte

skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten meddelar inte

prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför

fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning.

(fd I 1994-04-12, Perttu)

*REGI

*INST