RÅ 1994 not 314

Not 314. Ansökan av Bertil B. om resning i mål ang.

inkomsttaxering 1982. - Taxeringsnämnden taxerade Bertil B.

år 1982 i Mora kommun till kommunal inkomstskatt för

356 970 kr, taxerad inkomst, med en beskattningsbar inkomst

av 350 900 kr. Bertil B. anförde under år 1984 besvär i

särskild ordning och yrkade att förlustavdrag skulle medges

med 35 288 kr avseende underskott av annan fastighet som

han inte hade kunnat utnyttja vid taxeringen till kommunal

inkomstskatt 1981 i Mora. Länsrätten i Kopparbergs län

avvisade hans besvär genom beslut den 2 februari 1987,

eftersom rätt till besvär i särskild ordning inte ansågs

föreligga. - I Regeringsrätten yrkade Bertil B. i skrivelse

som kom in den 7 april 1993 att resning skulle beviljas och

anförde till stöd för sin ansökan bl.a. följande. Han hade

förbisett att yrka förlustavdrag vid 1982 års taxering till

kommunal inkomstskatt i Mora. Förbiseendet hade sin grund i

de komplicerade bosättningsförhållanden som rådde för honom

under ett antal år kring de berörda taxeringarna. Fram till

den 16 juni 1980 var han under några år bosatt i

Hudiksvall. Vid nämnda tidpunkt flyttade han till Mora.

Hans anställning i Mora varade endast två år och redan den

17 juli 1982 återvände han till Hudiksvall. Han lämnade

allmänna självdeklarationer för taxeringsåren 1980 och 1981

i Hudiksvall och särskild självdeklaration för

taxeringsåret året 1981 i Mora avseende en där anskaffad

villafastighet. Allmänna självdeklarationer för

taxeringsåren 1982 och 1983 lämnade han i Mora och särskild

självdeklaration för 1983 i Hudiksvall avseende en under

1982 förvärvad villafastighet. Först i samband med

deklaration till 1984 års taxering, när han ställdes inför

motsvarande situation avseende villan i Hudiksvall,

uppmärksammade han sitt förbiseende att inte yrka

förlustavdraget i Mora. Han sökte då rättelse genom att

anföra besvär i särskild ordning. Länsrättens

avvisningsbeslut fann han lönlöst att överklaga.

Möjligheten att söka resning kom han att observera först

långt senare. - Riksskatteverket hemställde att

resningsansökningen skulle avslås. - Regeringsrätten

(1994-05-17, Wahlgren, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner inte de av Bertil B. åberopade omständigheterna

utgöra tillräckliga skäl för resning. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II

1994-04-21, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST