RÅ 1994 not 315

Not 315. Ansökan av Niol L. om resning i ärende ang.

inkomsttaxering 1983. - Taxeringsnämnden taxerade Niol L.

år 1983 i Göteborgs kommun till statlig inkomstskatt för

23 400 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst, och till

kommunal inkomstskatt för 23 400 kr, taxerad inkomst, med

en beskattningsbar inkomst av 15 900 kr. Inkomsten härrörde

inte till någon del från rörelse. - I Regeringsrätten

yrkade Niol L. att Regeringsrätten med beviljande av

resning avseende inkomsttaxeringen 1983 skulle medge honom

avdrag med sammanlagt 39 568 kr. Beloppet avsåg underskott

av rörelse om 13 535 kr, revisorsarvode om 1 280 kr,

återbetalning av del av köpeskillingslikvid avseende såld

rörelse om 10 753 kr, advokatarvode i samband med

försäljningen om 4 000 kr och tillkommande

arbetsgivaravgifter enligt ackordsuppgörelse om 10 000 kr.

- Till stöd för sin ansökan anförde han i huvudsak

följande. Hans mor avled 1978 och efterlämnade en

butiksrörelse som tillföll honom som ensam arvinge. Han

hade inte för avsikt att behålla affären men på grund av

olika bestämmelser när det gäller personal,

arbetsgivaravgifter, mervärdeskatt m.m. kunde försäljning

av rörelsen inte ske omedelbart. Vid kontakt med en

auktoriserad revisor fick han uppgift om att butiken kunde

drivas vidare som dödsbo under tre år och dödsboet åsattes

också ett särskilt dödsbonummer. Rörelsen såldes 1981 med

tillträde den 1 februari 1982. Ersättningen vid

försäljningen täckte inte alla kostnader, varför han av

egna medel fick tillskjuta pengar för att avvecklingen

skulle kunna ske utan att fordringsägarna drabbades. Under

1984 kom Riksförsäkringsverket med en framställan om att

han personligen skulle stå för tillkommande

arbetsgivaravgifter för utgiftsåren 1981 och 1982, med

hänvisning till att dödsboet enligt praxis måste anses

upplöst när bouppteckningen registrerats och han som ensam

arvinge övertagit rörelsen. Beslutet om arbetsgivaravgifter

överklagades till länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten

som vägrade prövningstillstånd. Han betalade

arbetsgivaravgifterna 1988 och yrkade avdrag härför i 1989

års deklaration men hade inte fått något avdrag. -

Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -

Regeringsrätten (1994-05-17, Wahlgren, Dahlman, Berglöf,

Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna i målet finner Regeringsrätten att resning bör beviljas. Beträffande Niol L:s taxeringar är följande att beakta. De kostnader för vilka han nu yrkar

avdrag hänför sig samtliga till den rörelse som Niol L.

erhållit i arv vid moderns död och som han sålt under år

1982. Niol L. har erhållit ackord under år 1988. Det går

numera inte att närmare utreda till vilka beskattningsår de

genom ackordsuppgörelsen framberäknade

arbetsgivaravgifterna hänför sig. Riksskatteverket har

tillstyrkt att samtliga avdragsposter bör hänföras till

taxeringsåret 1983. Med undantag för kostnaden för arvode

för upprättande av deklaration med 1 280 kr, som inte är en

vid taxeringen avdragsgill kostnad, bör Niol L. alltså

berättigas att vid 1983 års inkomsttaxering erhålla avdrag

för underskott av rörelse med (13 535 + 10 753 + 4 000 +

10 000 =) 38 288 kr. Härigenom uppkommer inte någon

beskattningsbar inkomst. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten

undanröjer Niol L:s taxeringar till statlig och kommunal

inkomstskatt för taxeringsåret 1983. (fd II 1994-04-21,

Schön-Engqvist)

*REGI

*INST