RÅ 1994 not 316

Not 316. Ansökan av Gustaf S. om resning i mål ang.

inkomsttaxering 1986. - Länsrätten i Stockholms län lämnade

genom dom den 4 januari 1989 Gustaf S:s besvär över

inkomsttaxeringarna 1986 utan bifall. Kammarrätten i

Stockholm ändrade enligt dom den 25 september 1989 inte

länsrättens bedömning. Regeringsrätten vägrade den 19

december 1990 prövningstillstånd. - I skrivelse till

Regeringsrätten anhöll Gustaf S. att ärendet skulle tas upp

till omprövning. Till stöd för sin ansökan anförde han

bl.a. följande. Den 1 juni 1985 utflyttade han till Spanien

enligt emigrantregistret. I juni uppsökte han

vicekonsulatet i Torrevieja för registrering. Han fick där

en handling som visade detta. Denna handling insändes till

kontoret för gemensamma taxeringsdistriktet i Stockholm,

som skickade en bekräftelse på att han registrerats i det

gemensamma distriktet och en tabell över den skattesats som

gällde för honom som utflyttad. Sedan han erhållit

ansökningsblanketter hos vicekonsuln, erforderlig handling

hos bank, intyg att han var ostraffad från polismyndigheten

i Stockholm samt kvitto på att han erlagt

registreringsavgift, överlämnade han personligen

handlingarna till polismyndigheten i Orihuela inom

föreskriven tid, tre månader. Efter att ha fått permanencia

besökte han Konungens befallningshavande i Stockholm för

att få ett intyg utskrivet på spanska. Permanencia och

därefter residencia hade erhållits och förnyats, eftersom

han inte brutit mot spanska lagar. Från respektive

myndigheter hade han erfarit att han från och med

utflyttningen den 1 juni 1985 var utförsäkrad från svenskt

försäkringsskydd, att han måste rösta som utlandssvensk

samt att han måste förnya passet hos generalkonsulatet i

Barcelona. När det blev känt för skattemyndigheten i Nacka

att hans hustru återflyttat till Sverige och bosatt sig i

Nacka tvångsförflyttades han till Nacka. Han hade aldrig

varit och skulle aldrig komma att vara mantalsskriven i

Nacka. - Regeringsrätten (1994-05-17, Wahlgren, Dahlman,

Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Gustaf S. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-04-21, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST