RÅ 1994 not 32

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 32. Ansökan av Shamouel T. S. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 30 mars 1993 att avslå en ansökan av

Shamouel T. S. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2.

utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss

tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 28 oktober 1993 avslog Utlänningsnämnden

Shamouel T. S:s överklagande. Nämnden, som delade

Invandrarverkets bedömning, fann att de uppgifter som Shamouel T. S. lämnat i överklagandet till nämnden inte var ägnade att vinna tilltro. Av utredningen framgick att han beretts tillfälle att utveckla samtliga skäl. Det faktum att han först i överklagandet, och efter det att

Invandrarverket fattat beslut att verkställighet skulle ske till Syrien, åberopat politiska skäl gentemot Syrien förringade enligt nämnden ytterligare hans trovärdighet. - I ansökningen yrkade Shamouel T. S. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Han yrkade även att allmän rättshjälp skulle beviljas honom och att advokaten Berenike Alfven förordnades som hans biträde. - Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Hans ärende hade handlagts felaktigt hos i första hand Invandrarverket då verket helt förbigått sin skyldighet att utreda ärendet och bereda den sökande tillfälle att reda ut oklarheter. Under ärendets handläggning hos Invandrarverket hade aldrig utretts frågan huruvida han hade haft skäl mot Syrien eller ej. Inte heller i polismyndighetens grundutredning hade han beretts tillfälle att förklara varför han inte sökt asyl i Syrien. Normalt skulle i utlänningsärenden den skriftliga

berättelsen kompletteras med en muntlig utredning då oklara förhållanden utreddes. Så hade inte skett i förevarande fall. Detta hade Shamouel T. S. och hans biträde tagit till intäkt för att hans ärende varit färdigutrett. Det kunde inte rimligtvis därefter ankomma på honom att anföra skäl mot Syrien. Han skulle riskera allvarlig förföljelse - eller livet - om han avvisades till Syrien. -

Regeringsrätten (1994-01-27, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Shamouel T. S. har inte visat att sådana omständigheter föreligger som utgör grund för resning. Ansökningen skall därför avslås. -

Regeringsrätten finner inte skäl att bevilja allmän

rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och yrkandet om allmän

rättshjälp. (fd III 1994-01-18, Hartzell)

*REGI

*INST