RÅ 1994 not 321

Not 321. Ansökan av Sven M. om rättsprövning av beslut ang.

antagande av detaljplan. - Byggnadsnämnden i Karlstads

kommun beslöt den 22 januari 1993 att anta ett förslag till

detaljplan för Hyttan m.m. inom Haga i Karlstad. - Sven M.

överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Värmlands län

avvisade den 22 februari 1993 överklagandet med följande

motivering: Enligt den fastighetsförteckning som föreligger

i detaljplaneärendet äger Ni inte någon fastighet, som är

belägen inom planområdet eller som gränsar direkt till

detta. - På grund härav och då Ni ej heller i övrigt visat

att Ni är berörd av planförslaget på ett sådant sätt, att

Ni äger rätt att överklaga antagandebeslutet, skall

överklagandet inte tas upp till prövning. - Sven M.

överklagade avvisningsbeslutet men regeringen (Miljö- och naturresursdepartementet, 1993-04-22) avslog detta

överklagande. - Sven M. ansökte om rättsprövning av

regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde han i

huvudsak att han på grund av bestämmelsen i 13 kap. 5 §

andra stycket andra meningen plan- och bygglagen (1987:10),

PBL, hade haft rätt att överklaga beslutet om antagande av

detaljplan och att regeringens beslut att inte ändra

länsstyrelsens avvisningsbeslut därför stred mot PBL. -

Regeringsrätten (1994-05-19, M. Sjöberg, Voss, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. För att en enskild person skall ha rätt att överklaga ett beslut om antagande av detaljplan fordras normalt att han är sakägare i den meningen att han äger eller innehar en särskild rätt till en fastighet som berörs av planen eller att han är hyresgäst, bostadsrättshavare eller boende på en sådan fastighet. Sven M. har inte ens påstått att han skulle ha besvärsrätt på någon av dessa grunder. - Genom bestämmelserna i 13 kap. 5 § första stycket PBL begränsas den besvärsrätt som enligt det sagda tillkommer sakägare m.fl. Begränsningen har formen av ett särskilt aktivitetskrav som innebär att planbeslutet får överklagas endast av den som under ärendets handläggning framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. I andra stycket av paragrafen finns särskilda undantagsbestämmelser. Innebörden av dessa är att kravet på aktivitet bortfaller i vissa situationer, bl.a. när ett beslut överklagas i formellt hänseende. Undantagsbestämmelserna innebär däremot

inte att besvärsrätt tillskapas för personer som inte redan

i princip har sådan rätt på grund av sin egenskap av

sakägare e.d. Sven M. kan således inte grunda någon

besvärsrätt på den av honom åberopade bestämmelsen i

13 kap. 5 § andra stycket andra meningen PBL. - Av det

sagda följer att regeringens beslut inte strider mot

reglerna i PBL på det sätt som Sven M. har angett. Det

framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet

på annat sätt strider mot någon rättsregel. Vid sådant

förhållande skall beslutet stå fast. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut

skall stå fast. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI

*INST