RÅ 1994 not 323

Not 323. Ansökan av Sven D. om resning i mål ang.

rättsprövning. - Regeringen (Miljö- och

naturresursdepartementet) meddelade den 21 januari 1993

beslut angående tillstånd enligt miljöskyddslagen

(1969:387) till militär övningsverksamhet på Mästocka

skjutfält i Laholms kommun. Sedan Sven D. i skrivelse till

regeringen begärt att regeringen skulle ompröva beslutet

och dessutom muntligen hemställt att regeringen skulle

överlämna ärendet till Regeringsrätten för rättsprövning,

beslöt regeringen den 15 april 1993 att överlämna

handlingarna till Regeringsrätten. Regeringsrätten avvisade

i beslut den 2 juli 1993 ansökningen om rättsprövning,

eftersom den kommit in efter utgången av den frist som

gällde för sådan prövning. - I en skrivelse till

Regeringsrätten yrkade Sven D. att Regeringsrättens beslut

den 2 juli 1993 skulle ogiltigförklaras. Han anförde att

fristen skulle räknas från den dag då han fick del av

regeringsbeslutet och att han skickat in ansökningen i tid.

- Regeringsrätten (1994-05-19, M. Sjöberg, Voss, Werner,

von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten tar upp Sven D:s framställning som en ansökan om resning. - Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om rättsprövning ges in till Regeringsrätten och ha inkommit dit inom tre månader från dagen för det beslut som avses med ansökningen. Som Regeringsrätten anfört i sitt beslut den 2 juli 1993 inkom Sven D:s ansökan om rättsprövning av regeringens den 21 januari 1993 fattade beslut till Regeringsrätten först den 30 april 1993 och således efter den angivna fristens utgång. Vid angivna förhållande och då Sven D. inte i övrigt visat någon omständighet som utgör skäl för resning, finner Regeringsrätten att hans ansökan skall avslås. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI

*INST