RÅ 1994 not 327

Not 327. Ansökan av Naffentorp Mark AB om återställande av

försutten tid. - Kommunfullmäktige i Malmö kommun antog den

25 mars 1993 ett den 21 oktober 1992 reviderat förslag till

områdesbestämmelser för Skumparps samhälle i Skumparp.

Beslutet vann laga kraft. - Bolaget ansökte om

återställande av försutten tid för att i enlighet med

bestämmelserna i 5 kap.25 och 33 §§plan- och bygglagen

(1987:10), PBL, få tillfälle att yttra sig över kommunens

reviderade förslag till områdesbestämmelser. Bolaget

anförde att det som ägare till fastigheten Skumparp 1:18

inte delgivits den reviderade versionen av

områdesbestämmelserna genom att kommunen skickat ut

handlingarna till bolagets tidigare adress trots att

kommunen erhållit besked om en adressändring. -

Regeringsrätten (1994-05-19, M. Sjöberg, Voss, Werner, von Bahr, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 5 kap. PBL finns bestämmelser om bl.a. förfarandet vid antagande av områdesbestämmelser. Av 23 § jämförd med 33 § framgår att kommunen skall ställa ut ett förslag till områdesbestämmelser under minst tre veckor innan bestämmelserna antas. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under

utställningstiden. Enligt 24 § skall en kungörelse härom

anslås och införas i ortstidning. Av kungörelsen skall

framgå bl.a. inom vilken tid, på vilket sätt och till vem

synpunkter på förslaget skall lämnas. Av 27 § sista stycket

får anses framgå att nu nämnda regler skall gälla även vid

ny utställning av ändrat förslag. - Den i 5 kap. 24 §

angivna tidsfristen för lämnande av synpunkter på förslag

till områdesbestämmelser utgör en frist under själva

utställningsförfarandet. En sådan förfarandefrist kan inte

återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1994-04-20, Sandbäck)

*REGI

*INST