RÅ 1994 not 328

Not 328. Ansökan av Sami B. m.fl. om resning i ärende ang.

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 10 juni 1993 att avslå ansökningar av Sami B.,

Aferdita B. och deras två barn om uppehållstillstånd m.m.

samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2

utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid

återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut

den 22 mars 1994 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande

av Invandrarverkets beslut. Statens invandrarverk avslog i

beslut den 30 mars 1994 en ny ansökan om

uppehållstillstånd. - I ansökningen hos Regeringsrätten

yrkade Sami B. m.fl. att Regeringsrätten skulle bevilja

resning i såväl det av Utlänningsnämnden den 22 mars 1994

som det av Invandrarverket den 30 mars 1994 avgjorda

ärendet och att vidare verkställighetsåtgärder skulle

inhiberas. Till stöd för ansökningen åberopade de bl.a.

humanitära skäl. Vidare gav de in nya intyg avseende

Aferdita B:s och ett av barnens hälsotillstånd. Enligt

intyg från Primärvården i Karlskrona mådde Aferdita B.

psykiskt mycket dåligt. Av intyget framgick att hon var

gravid och beräknades föda i slutet av april. Av läkarintyg

beträffande barnet framgick att detta behandlades för

lungtuberkulos. - Regeringsrätten (1994-05-19, Björne,

Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i resningsmålet antingen

framkommer omständigheter som ändrar bilden i sådan

omfattning att en omprövning av ärendet får anses vara

motiverad eller det eljest finns anledning att anta att den

prövande myndigheten vid sin bedömning gått klart utöver

vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som

rimligt. - Sökandena har inte visat att det föreligger

sådana omständigheter som utgör skäl för resning. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen om resning. (fd III 1994-04-12, Gylling

Lindkvist)

*REGI

*INST