RÅ 1994 not 33

Körkort, ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall) / Bifall (körkort, ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt)

Not 33. Ansökan av Jan-Olov B. om resning i mål ang. körkort. - Jan-Olov B. framförde den 7 juni 1987

personbilen CBK 030 på riksväg 40 vid Duvered i Ulricehamns kommun. Enligt ett samma dag utfärdat och godkänt

föreläggande om ordningsbot körde han vid det aktuella tillfället med en hastighet av 120 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet på platsen var 90 km/tim. Jan-Olov B. godkände den 9 augusti 1987 ett av allmänna ombudet i Göteborgs och Bohus län den 6 augusti 1987 utfärdat

varningsföreläggande. - I ansökningen yrkade Jan-Olov B. att Regeringsrätten skulle bevilja resning och undanröja varningsföreläggandet. Till stöd för ansökningen åberopade han Högsta domstolens dom den 20 december 1990, DB 38, av vilken framgick bl.a. att det inte var klarlagt huruvida Ulricehamns kommun vid tidpunkten för körningen hade infört för den aktuella vägsträckan gällande hastighetsbegränsning i kommunens för ändamålet avsedda liggare. - Allmänna

ombudet i körkortsfrågor medgav att varningsföreläggandet undanröjdes. - Regeringsrätten (1994-01-27, Björne,

Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Hovrätten för Västra Sverige har genom beslut i protokoll den 5 oktober 1993 (mål nr Ö 1369/92) beviljat resning och undanröjt föreläggandet om ordningsbot av den 7 juni 1987. Beslutet har vunnit laga kraft. - Det föreläggande om ordningsbot som låg till grund för varningsföreläggandet har sålunda numera undanröjts. Varningsföreläggandet skall därför undanröjas. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten beviljar resning och undanröjer

varningsföreläggandet. (fd III 1994-01-18, Hartzell)

*REGI

*INST