RÅ 1994 not 333

Not 333. Ansökan av Wilfred O. om resning i ärende ang.

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 12 maj 1993 att avslå en ansökan från Wilfred O. om

uppehållstillstånd m.m. och att avvisa honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud

att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan

tillstånd av verket. Sedan Wilfred O. överklagat verkets

beslut avslog Utlänningsnämnden i beslut den 28 februari

1994 överklagandet. Invandrarverket avslog i beslut den 29

mars 1994 en förnyad ansökan från Wilfred O. om

uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket

utlänningslagen. - Wilfred O. yrkade att Regeringsrätten

skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den

28 februari 1994 avgjorda ärendet och förordna att vidare

verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för

ansökningen anförde han i huvudsak att Utlänningsnämnden

inte läst vad ombudet framfört. - Regeringsrätten

(1994-05-20, Voss, Werner, Swartling): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Av resningsinstitutets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör komma i fråga när nya och i sammanhanget väsentliga omständigheter förebringats eller när bedömningen i sakligt eller i rättsligt hänseende som gjorts vid prövningen i ordinär ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga brister. Vad som förekommit i detta mål visar inte att nu angivna förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-05-10, Hallner)

*REGI

*INST