RÅ 1994 not 334

Not 334. Besvär av Einar H. ang. rätt att ta del av allmän

handling. - Einar H. anhöll om att få del av ett utkast

till detaljplan. - Lomma kommun (1994-01-04) avslog

yrkandet och anförde: Grunden för att den begärda

handlingen inte lämnas ut är att utkastet utgjorde ett

arbetsmaterial, en så kallad mellanprodukt avsedd att

omarbetas, vilken i samband med planens färdigställande

blivit inaktuell och inte omhändertagits för arkivering. -

Einar H. vidhöll sin begäran samt anhöll vidare om att

kammarrätten prövade ärendet enligt 15 kap.brottsbalken.

Han anförde bl.a. följande. Utkastet till den detaljplan

som presenterades för byggnadsnämnden den 31 januari 1990

hade tagits fram av ett utomstående företag (Whites) under

ansvar av ett annat utomstående företag (L. E. Lundberg).

Handlingen hade blivit allmän när den kom tekniske chefen

till handa. Man kunde inte vara helt säker på att

handlingen inte fanns hos kommunen. Med hänsyn till det som

förevarit i detta ärende måste kommunens påståenden alltid

betvivlas. Oavsett om handlingen undanhölls eller hade

undanröjts hade kommunen agerat så att han förhindrats i

sin lagliga rätt till insyn. - Kammarrätten i Göteborg

(1994-02-10, Dryselius, Nyström, Gustavsson): I målet har inte visats att den begärda handlingen förvaras hos

kommunen. - Kammarrätten saknar behörighet att pröva frågor

enligt brottsbalken, varför yrkandet härom inte tas upp

till prövning. - Kammarrätten avslår överklagandet samt

avvisar yrkandet om prövning av ärendet enligt

brottsbalken. - I besvären fullföljde Einar H. sin talan. -

Regeringsrätten (1994-05-24, Wahlgren, Voss, Dahlman,

Wadell, B. Sjöberg) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-04-19, Liljeros)

*REGI

*INST