RÅ 1994 not 335

Not 335. Besvär av Torbjörn L. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Socialnämnden i Umeå kommun (1993-11-26) avslog, med hänvisning till 7 kap. 4 § sekretesslagen, en begäran från Torbjörn L. om att få ta del av en barnavårdsutredning avseende dottern Noomi. - Torbjörn L. vidhöll sin begäran. - Kammarrätten i Sundsvall (1994-01-25, Skoog, Östberg, Johnson): Enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller inom socialtjänsten sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen hindrar sekretessen dock inte den som är part i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet att, annat än i vissa närmare angivna undantagsfall, ta del av handling eller annat material i målet eller ärendet. - Av handlingarna framgår följande. Torbjörn L. har i tidigare äktenskap med Eva S. dottern Noomi, född år 1983. Noomi är bosatt hos Eva S., som först genom ett interimistiskt beslut den 17 juli 1992 och därefter genom dom den 11 november 1993 av Umeå tingsrätt tillerkänts vårdnaden om dottern. Den barnavårdsutredning som Torbjörn L. vill ta del av har gjorts av socialnämnden med anledning av att han i en anmälan till nämndens ordförande hävdat att Noomi farit illa. Utredningen, som ägde rum under tiden den 10 augusti - den 10 september 1992, resulterade i ett förslag om att ärendet skulle avskrivas. - Kammarrätten anser att

Torbjörn L. inte haft ställning som part i det aktuella

ärendet hos socialnämnden. Han kan således inte med stöd av

bestämmelsen i 14 kap. 5 § sekretesslagen grunda någon rätt

att ta del av barnavårdsutredningen. - Vad gäller frågan om

bestämmelsen i 7 kap. 4 § sekretesslagen utgör hinder för

att Torbjörn L. får del av barnavårdsutredningen gör

kammarrätten följande överväganden. Den aktuella

utredningen omfattar sju sidor av vilka den första är ett

s.k. ingressblad med vissa allmänna person- och

adressuppgifter. Sidorna sex och sju är en avskrift av

Torbjörn L:s anmälan. Sidorna två och tre innehåller i

huvudsak en sammanfattning av uppgifter rörande

Torbjörn L., Eva S. och Noomi, vilka hämtats ur en

utredning som i juni 1992 gjorts vid Familjerätten i Uemå

och som benämns "snabbupplysningar om vårdnad och umgänge

med barn". Därutöver innehåller utredningen uppgifter som

Eva S. lämnat till socialnämnden med anledning av anmälan

samt vidare utredarens sammanfattning, bedömning och

förslag. - Kammarrätten anser att huvuddelen av de

uppgifter om enskildas personliga förhållanden som den

ifrågavarande barnavårdsutredningen innehåller är sådana

som Torbjörn L. uppenbarligen redan måste känna till.

Enligt kammarrättens mening står det klart att dessa

uppgifter kan lämnas ut till Torbjörn L, utan att Eva S.

eller någon henne närstående lider men. Utredningen

innehåller emellertid dessutom också vissa uppgifter av

personlig natur beträffande vilka det inte framstår som

klart att de kan röjas utan att det kan vara till men för

Eva S. När det gäller dessa uppgifter, vilka finns på sidan

fyra i utredningen under rubriken "Uppgifter från Eva S.", föreligger följaktligen hinder enligt 7 kap. 4 § första stycket sekretesslagen att lämna ut dem. Sammanfattningsvis

finner kammarrätten att den aktuella barnavårdsutredningen

skall lämnas ut till Torbjörn L. utom såvitt avser

uppgifterna i Eva S:s utsaga på sidan fyra i utredningen

dels i första stycket meningarna "Det har också.... dessa tillfällen", dels i andra stycket meningarna "Eva anser att.... bra för Noomi". - Kammarrätten ändrar

socialnämndens beslut och förordnar att

barnavårdsutredningen skall lämnas ut till Torbjörn L. utom

i de avsnitt som närmare angetts i domskälen. -

Handlingarna i målet överlämnas till socialnämnden för

utlämnande i enlighet med det anförda. - I besvären

fullföljde Torbjörn L. sin talan. Han åberopade utskrifter

från bandupptagningar från telefonsamtal med Eva S. -

Regeringsrätten (1994-05-24, Wahlgren, Voss, Dahlman,

Wadell, B. Sjöberg) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-04-19, Liljeros)

*REGI

*INST