RÅ 1994 not 34

Bifall (ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt) / Körkort, ordningsbotsföreläggande för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall)

Not 34. Ansökan av Tord H. om resning i mål ang. körkort. - Länsrätten i Norrbottens län återkallade i dom den

6 augusti 1992 Tord H:s körkort och bestämde spärrtiden till en månad. Till grund för återkallelsen låg ett av Tord H. den 30 mars 1992 godkänt ordningsbotsföreläggande enligt vilket han hade gjort sig skyldig till

hastighetsöverträdelse den 2 mars 1992. - I ansökningen yrkade Tord H. att Regeringsrätten skulle bevilja resning och undanröja länsrättens dom. Till stöd för sitt yrkande åberopade han ett av Gällivare tingsrätt den 5 augusti 1993 meddelat slutligt beslut. Genom detta beslut, som numera vunnit laga kraft, hade tingsrätten undanröjt

ordningsbotsföreläggandet. - Regeringsrätten (1994-01-27, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det ordningsbotsföreläggande som låg till grund för återkallelsen av Tord H:s körkort har numera

undanröjts. Länsrättens dom skall därför upphävas. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar

resning och upphäver länsrättens dom. (fd III 1994-01-18, Hartzell)

*REGI

*INST