RÅ 1994 not 341

Not 341. Överklagande av John-Erik L. ang. rätt att ta del

av allmän handling. - Landstinget i Östergötlands län

(1994-02-28) avslog en begäran från John-Erik L. om att få ta del av journalanteckningar avseende hans dotter. -

John-Erik L. överklagade och anförde huvudsakligen

följande. Anteckningarna avsåg hans dotter Elin. I en

vårdnadstvist angående dottern skulle umgängesrätten med

henne regleras. Han behövde därför tillgång till

anteckningarna för att, inför umgänget, få insikt om sitt

barns problem. Som vårdnadshavare var han skyldig att

medverka till sitt barns bästa. Det kunde inte vara till

men för Elin att han fick information om vad som skedde med

henne. - Kammarrätten i Jönköping (1994-02-28, Sönnerhed, Holmgren, Thuren): Frågan i målet gäller om John-Erik L. skall få del av uppgifter ur en journal rörande hans dotter. Därvid prövar kammarrätten endast om sekretess föreligger för de uppgifter som finns antecknade i journalen efter den 11 augusti 1993, vilken dag han fick

del av denna, och fram till dess hans begäran att utfå

journalanteckningarna avslogs av överläkaren vid BUP,

nämligen den 17 december 1993. - Huvudregeln i 7 kap. 1 §

första stycket sekretesslagen (1980:100) är att sekretess

gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den

enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretess

för uppgift till skydd för barn gäller - enligt 14 kap. 4 §

andra stycket samma lag - även i förhållande till

vårdnadshavaren, om det kan antas att barnet lider

betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. - Det

är i målet upplyst att vårdnaden om Elin, genom ett

interimistiskt beslut fattat av Norrköpings tingsrätt den

26 januari 1994, tillkommer Elins mor ensam. Vid tiden för

det överklagade beslutet hade John-Erik L. emellertid

tillsammans med Elins mor gemensam vårdnad om Elin.

Prövningen i kammarrätten bör därför avse om det funnits

fog för att inte lämna ut journalanteckningarna till honom

under tid då han var vårdnadshavare. - De anteckningar som

begärts utlämnade rör till viss del förhållanden som

John-Erik L. redan känner till. Hinder att lämna ut dessa

anteckningar saknas. Vad därefter gäller övriga

anteckningar i journalen finner kammarrätten att det med

hänsyn till omständigheterna kan antas att Elin skulle lida

betydande men om uppgifterna röjs för fadern. Landstinget

har i sistnämnda delar haft fog för sitt beslut att inte

lämna ut dessa journalanteckningar. Även vid det

förhållandet att John-Erik L. inte längre är vårdnadshavare

och därför strängare regler gäller för ett utlämnande av

journalanteckningarna, saknas anledning att inte lämna ut

sådana anteckningar som han redan huvudsakligen känner till

- Kammarrätten beslutar att anteckningarna i journalen s. 8, den 12 augusti 1993, s. 11, den 23 november - den

7 december 1993 samt s. 12, den 10 - den 17 december 1993

skall lämnas ut och återförvisar ärendet till landstinget

för sådant utlämnande. - John-Erik L. fullföljde sin talan.

- Regeringsrätten (1994-05-25, M. Sjöberg, Voss, Palm,

Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det kan inte anses stå klart att de uppgifter i journalen som inte redan har lämnats ut till John-Erik L. kan röjas för honom utan att hans dotter eller någon henne närstående lider men. Uppgifterna omfattas därför av sekretess enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). - Sekretess till skydd för enskild gäller enligt 14 kap. 4 § första stycket

sekretesslagen inte i förhållande till den enskilde själv

och kan i övrigt efterges av honom. När den som skall

skyddas av sekretessen är underårig, kan vårdnadshavaren i

stor utsträckning förfoga över sekretessen i den

underåriges ställe. Av handlingarna i målet framgår att

John-Erik L. tillsammans med dotterns mor var

vårdnadshavare vid den tidpunkt då landstinget prövade hans

framställning men att Norrköpings tingsrätt den 26 januari

1994 interimistiskt har förordnat att modern ensam skall ha

vårdnaden. Regeringsrätten saknar vid sådant förhållande

anledning att pröva vilken rätt John-Erik L. skulle kunna

ha i egenskap av vårdnadshavare. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I

1994-05-03, Widström)

*REGI

*INST