RÅ 1994 not 342

Not 342. Överklagande av Eliza H. och Per H. ang. rätt att

ta del av allmän handling. - I skrivelse den 21 december

1993 meddelade chefsläkaren vid universitetssjukhuset i

Linköping att han inte fann skäl att utlämna begärt

journalmaterial. - Eliza H. och Per H. överklagade

beslutet. - Kammarrätten i Jönköping (1994-03-28, Alkman, von Strokirch, Berg): Talan mot beslut att avslå enskilds begäran att få ta del av allmän handling förutsätter enligt 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) att beslutet har meddelats av myndighet (jfr 6 § samma kapitel). Frågan om utlämnande av de i målet aktuella handlingarna har inte prövats av landstinget i Östergötlands län. Det föreligger därför inte något överklagbart beslut. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - Eliza H. och Per H. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (1994-05-25, Voss, Palm, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det

överklagade beslutet om att vägra lämna ut allmän handling

har fattats av chefsläkaren vid Universitetssjukhuset i

Linköping, vilken inte varit behörig att fatta sådant

beslut på landstingets vägnar. Som kammarrätten funnit

föreligger därför inte något överklagbart beslut. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 1994-05-03, Widström)

*REGI

*INST