RÅ 1994 not 344

Not 344. Ansökan av SDB Signal- och Databehandling AB om

resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - SDB Signal- och

Databehandling AB åsattes år 1988 taxering efter skön med

200 000 kr. Bolaget överklagade taxeringsnämndens beslut.

Till överklagandet fogades en självdeklaration utvisande

noll kr att taxera. Länsrätten i Stockholms län avvisade i

dom den 26 mars 1992 bolagets besvär över taxeringen. Som

skäl anfördes att besvären inkommit efter den i 76 §

taxeringslagen angivna besvärstidens utgång och att vad

bolaget anfört inte utgjorde sådana omständigheter att

besvären kunde prövas i särskild ordning. Domen vann laga

kraft. - I ansökningen yrkade bolaget att bli taxerat i

enlighet med den självdeklaration som tidigare ingivits

till länsrätten. Bolaget anförde bl.a. följande. Under 1986

hade bolaget låtit en bokföringsbyrå upprätta bokslutet men

någon deklaration upprättades aldrig av bokföringsbyrån.

Den skulle bolaget själv upprätta. Emellertid hade

svårigheter uppstått med upprättandet av deklarationen

eftersom bolaget hade saknat handlingar om bl.a. icke

avdragsgilla kostnader i deklarationen. Handlingarna

förvarades hos redovisningsbyrån utan att bolaget fick del

av dem. På grund av att deklaration inte lämnats in i tid

hade bolaget påförts väsentligt högre belopp än som svarade

mot inkomsten. Det var först sedan bolaget fått tillgång

till bokslutet och de handlingar som förvarades hos

redovisningsbyrån som deklaration hade kunnat upprättas. -

Riksskatteverket avstyrkte bifall till ansökningen. -

Regeringsrätten (1994-05-25, Brink, Berglöf, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har inte

visat att det föreligger omständigheter som utgör skäl för

resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-05-10, Widström)

*REGI

*INST