RÅ 1994 not 351

Not 351. Ansökan av Ashraf A. om resning i ärende ang.

uppehållstillstånd m.m. - Ashraf A. kom med sin hustru till

Sverige från Indien den 14 december 1990 och ansökte om

asyl den 20 samma månad. Genom beslut den 13 februari 1992

avslog Statens Invandrarverk ansökningar av dem om

uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisade verket

makarna enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen

(1989:529) samt förbjöd dem att före den 1 mars 1994

återvända till Sverige utan tillstånd av verket.

Utlänningsnämnden avslog i beslut den 23 mars 1993 makarnas

överklaganden samt en ansökan om uppehållstillstånd m.m.

för makarnas dotter född 1991. Samtidigt förbjöds makarna

och deras barn att utan tillstånd av Invandrarverket

återvända till Sverige före den 1 april 1996.

Invandrarverket avslog den 24 augusti och den 14 december

1993 ansökningar av Ashraf A. och hans hustru och barn om

uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket

utlänningslagen. - I ansökningen yrkade Ashraf A. om

resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt om

allmän rättshjälp i resningsmålet. Han anförde i huvudsak

följande. Han hade varit aktiv inom det förbjudna

Naksalitpartiet och hade med anledning därav bl.a. gripits

av indisk polis. I ärendet hade förekommit skriftväxling

med en indisk advokat. Utlänningsnämnden hade låtit

undersöka vissa anklagelser som enligt Ashraf A. riktats

mot honom i Indien. Svar kom via Sveriges ambassad i New

Dehli och enligt den undersökning som gjorts påstods

Ashraf A. ha kommit in med förfalskade handlingar. Hans

svenska ombud hade skrivit till den indiska advokaten, som

svarade. Utlänningsnämnden hade inte tagit någon hänsyn

till detta svar. Det svenska ombudet hade på nytt skrivit

till den indiska advokaten, som skickat över nya

handlingar. Invandrarverket hade inte beaktat vad som

framkommit vid s.k. nya ansökningar. De nya uppgifterna

påvisade att den av svenska ambassaden företagna

utredningen kunde ha kommit fram till felaktigt resultat. -

Regeringsrätten (1994-05-30, Tottie, Wadell, Bouvin):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av

resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel

följer att grund för resning inte kan anses föreligga med

mindre det i resningsmålet antingen framkommer

omständigheter som ändrar bilden i sådan omfattning att en

omprövning av ärendet får anses vara motiverad eller det

eljest finns anledning att anta att den prövande

myndigheten vid sin bedömning gått klart utöver vad som med

hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en

sådan restriktivitet vid tillämpningen av

resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en

överprövning av nära nog ordinär karaktär. - Sökandena har

inte visat att det föreligger sådana omständigheter som

utgör skäl för resning. - Skäl att bevilja Ashraf A. allmän

rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen om resning och ansökningen om allmän

rättshjälp. (fd III 1994-04-26, G. Mattsson)

*REGI

*INST