RÅ 1994 not 361

Not 361. Ansökan av Hans Martin L. m.fl. om resning i

ärende ang. indragning av allmän väg. - Vägverket beslöt

den 4 augusti 1989 att med stöd av 22 och 25 §§väglagen

(1981:948) dra in väg 600 Östra Röd-Tega, Kungälvs kommun,

Göteborgs och Bohus län. Nils F. överklagade beslutet.

Regeringen (Kommunikationsdepartementet) beslöt den 13

september 1990 att avslå överklagandet. - Hans Martin L.

m.fl. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten

skulle upphäva Vägverkets och regeringens beslut om

indragning av Väg 600 Östra Röd-Tega i Kungälvs kommun.

Till stöd för resningsansökningarna anfördes bl.a.

följande. På vägen förekom större trafik än som angetts i

Vägverkets beslutsunderlag. Vidare borde genomfartstrafiken

på vägen mot Kornhalls färjeläge beaktas i större

utsträckning. Fler personer bodde längs vägen än vad som

angetts i underlaget för beslutet. Vägen som var belägen i

ett naturskönt område hade ett stort allmänintresse.

Saltspärren i Nordre älv var en sådan anläggning som var av

allmänt intresse och som borde vara tillgänglig via allmän

väg. Fastighetsägarna längs vägen hade inte blivit

tillräckligt informerade innan Vägverket fattat sitt

beslut. - Regeringsrätten (1994-06-01, Wahlgren, Brink,

Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. De resningssökande har inte visat att skäl för

resning föreligger. Deras ansökningar skall därför lämnas

utan bifall. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 1994-05-04, Liljeros)

*REGI

*INST