RÅ 1994 not 362

Not 362. Ansökan av Leif S. om resning i ärende ang.

strandskyddsdispens. - Byggnadsnämnden i Nynäshamns kommun

beviljade på ansökan av Leif S. genom beslut den 4 november

1988, § 237, undantag från gällande strandskydd för

anläggande av brygga och parkeringsplats på fastigheten

Bredlöt 2:1 i Torö församling. Södra Oxnö

samfällighetsförening överklagade beslutet. I beslut den

8 september 1992 biföll Länsstyrelsen i Stockholms län

överklagandet och upphävde strandskyddsdispensen. Leif S.

delgavs beslutet den 17 november 1992. - I ansökningen

yrkade Leif S. att Regeringsrätten skulle rätten skall

upphäva länsstyrelsens beslut. Till stöd för sin talan

anförde han bl.a. följande. Kommunen såsom ägare till

fastigheten Bredlöt 2:1 hade medgivit användande av platsen

för biluppställning och anläggande av brygga. Leif S. var

ägare till fastigheten Valsjö 1:12 som var belägen på en ö.

Han och hans familj var i stort behov av en fast

angöringsplats på landsidan. Länsstyrelsens upphävande av

den av byggnadsnämnden meddelade dispensen hade motiverats

med att civilrättsligt hinder skulle föreligga för att

utnyttja dispensen. Länsstyrelsen hade inte i sitt beslut

prövat om strandskyddsdispensen skulle vara olämplig ur

allemansrättslig synpunkt. Den civilrättsliga prövningen av

servitutets inrättande som skulle handläggas av

lantmäterimyndigheten hade felaktigt föregripits genom

länsstyrelsens beslut. - Regeringsrätten (1994-06-01,

Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Leif S. har ägt rätt att

överklaga länsstyrelsens beslut till regeringen men han har

inte gjort detta. Med hänsyn härtill och till

omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten skäl för

resning inte föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-05-04,

Liljeros)

*REGI

*INST