RÅ 1994 not 363

Not 363. Ansökan av Athar A. om resning i ärende ang.

uppehållstillstånd. - Statens invandrarverk beslutade den

10 september 1993 att avslå en ansökan av Athar A. om

uppehållstillstånd m.m. samt avvisa honom enligt 4 kap. 1 §

första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att

under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av

Invandrarverket. I beslut den 21 mars 1994 avslog

Utlänningsnämnden Athar A:s överklagande. - I ansökningen

yrkade Athar A. att Regeringsrätten skulle bevilja resning

i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. - Till stöd

för ansökningen anförde han bl.a. följande. Tingsrättens

och Svea hovrätts avslag på makarna R. och Birgitta S:s

ansökan om adoption av honom hade överklagats till Högsta

domstolen. I avvaktan på en slutlig prövning av

adoptionsansökningen borde Utlänningsnämnden ha beviljat

honom i varje fall tillfälligt uppehållstillstånd. Äktheten

av den processuella handling från hemlandet som Athar A.

åberopat till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd

måste undersökas. Utan en sådan undersökning kunde hans

trovärdighet inte ifrågasättas. - Regeringsrätten

(1994-06-02, Wahlgren, Dahlman, Berglöf): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Av resningsinstitutets karaktär

av extraordinärt rättsmedel följer att resning endast bör

komma i fråga när nya och i sammanhanget väsentliga

omständigheter förebringats eller prövningen i ordinär

ordning eller handläggningen i övrigt lider av påtagliga

brister. Vad som förekommit i detta mål visar inte att

förutsättningar för resning föreligger. Ansökningen skall

därför avslås. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-05-19,

Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST